Malazgirt Savaşı Sonrası | Osmanlı Tarihi

Malazgirt Savaşı Sonrası | Osmanlı TarihiMalazgirt Savaşı Sonrası | Osmanlı TarihiMalazgirt Savaşı Sonrası | Osmanlı Tarihi
Malazgirt Savaşı Sonrası | Osmanlı Tarihi Malazgirt Savaşı Sonrası | Osmanlı Tarihi
Malazgirt Savaşı Sonrası | Osmanlı TarihiMalazgirt Savaşı Sonrası | Osmanlı TarihiMalazgirt Savaşı Sonrası | Osmanlı Tarihi
Malazgirt Savaşı Sonrası | Osmanlı TarihiMalazgirt Savaşı Sonrası | Osmanlı TarihiMalazgirt Savaşı Sonrası | Osmanlı Tarihi
Malazgirt Savaşı Sonrası | Osmanlı TarihiMalazgirt Savaşı Sonrası | Osmanlı Tarihi
Malazgirt Savaşı Sonrası | Osmanlı TarihiMalazgirt Savaşı Sonrası | Osmanlı TarihiMalazgirt Savaşı Sonrası | Osmanlı Tarihi
Malazgirt Savaşı Sonrası | Osmanlı TarihiMalazgirt Savaşı Sonrası | Osmanlı TarihiMalazgirt Savaşı Sonrası | Osmanlı Tarihi
Malazgirt Savaşı Sonrası | Osmanlı Tarihi Malazgirt Savaşı Sonrası | Osmanlı Tarihi
Malazgirt Savaşı Sonrası | Osmanlı TarihiMalazgirt Savaşı Sonrası | Osmanlı TarihiMalazgirt Savaşı Sonrası | Osmanlı Tarihi
 
Malazgirt Savaşı Sonrası
Kategori : Osmanlı Tarihi

Malazgirt Savaşı ve Sonrası

Malazgirt savaşının kendine has bazı sebepleri vardır. Bunlar;
* Tuğrul Bey ve Alp Arslanın Anadoluya sürekli akınlar yaptırmaları ve bunu devlet politikası haline getirmeleri
* Selçukluların göçebe Oğuzlara Anadoluyu yurt edindirmek istemesi.

Romen Diyojen önce Türk akınlarını durduracak, sonra da Türkleri Anadoludan atacaktı. Daha sonra da bütün islam ülkelerini ele geçirecekti. Diyojenin ordusunda Bizans askerleri ile beraber Peçensek, Uz, Kıpçak ve Hazar Türkleri ile Slav, Frank, Got, Ermeni ve Gürcü kuvvetleri de bulunuyordu. Bizans Ordusu ile Büyük Selçuklu ordusu Ahlat ile Malazgirt arasındaki Rahva ovasında karşı karşıya geldiler. Romen Diyojen barış teklişerini kabul etmeyince 26 Ağustos 1071 Cuma günü Türk ordusunun hücumuyla savaş başladı. Alp Arslan büyük bir zafer kazandı. Bizans ordusunda bulunan Peçenek ve Uz Türklerinin Selçuklular tarafına geçmesi zaferin kazanılmasında etkili olmuştur. imparatora iyi davranan Alp Arslan bir antlaşma yaparak onu serbest bıraktı. Romen Diyojen üzerine gönderilen Bizans kuvvetlerine mağlup oldu ve bir süre sonra öldü.

Malazgirt Savaşı Türk tarihi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu zaferle, Bizans mukavemetini Anadoluda kıran Türklerin karşısına çıkacak bir güç kalmadı. Hiçbir direnişle karşılaşmayan Türkler Adalar Denizine kadar ulaştılar. Ahmet Gaziden sonra oğlu Emir Gazi beyliğin başına geçmiştir. Bu dönem
beyliğin en parlak dönemi olmuştur. Sınırlar Sakarya Nehrinden Fırata kadar genişlemiştir. Bu dönemde Danişmentliler Türkiyede kurulan ilk Türk devletlerinin en büyüğü ve en sözü geçeni haline geldi. Emir Gazinin ölümünden sonra oğulları arasında taht kavgaları başladı. Devlet, Kayseri, Sivas, Malatya Danişmentlileri şeklinde üçe ayrıldı. Türkiye Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan Kayseri, Sivas ve Malatyayı alarak bu devlete son vermiştir (1178).

* Saltuklular (1072-1202)
Saltuklu Devleti Alp Arslanın komutanlarından Ebul Kasım Saltuk tarafından Erzurum merkez olmak üzere kuruldu. Saltuk Bey Danişmendlilerle ittifak kurarak Haçlılara karşı mücadele etmiş, Gürcülere karşı da başarılı savaşlar yaparak sınırlarını genişletmiştir. Saltuk Beyden sonra sırasıyla Ali, II. Saltuk ve Alaeddin Melik fiah beyliğin başına geçmiştir. Alaeddin Melik fiah zamanında devlet iyice zayışamıştı. Türkiye Selçukluları sultanı Rükneddin Süleyman, Gürcistan seferinden dönerken bu devleti topraklarına kattı (1202).

* Mengücekliler (1080-1228)
Alp Arslanın komutanlarından Mengücek Gazinin Erzincan ve çevresinde kurduğu bir devlettir. Divriği ve fiebinkarahisarı da topraklarına katarak hakimiyetini genişleten Mengücek Gazi, Rumlara ve Gürcülere karşı başarılı savaşlar yapmıştır. Mengücek Gaziden sonra yerine oğlu ishak Bey geçmiş ancak babası kadar başarılı olamamıştır. Bu dönemde Mengücekliler, Danişmendlilere bağlı bir beylik durumuna gelmiştir. ishak Beyin ölümünden sonra Mengücekli Beyliği bir kol Erzincan, diğer kol Divriği olmak üzere ikiye ayrılmıştır. ishak Beyin oğullarından Davud Erzincanda, Süleyman da Divriği de hüküm sürdü. Divriği kolu Türkiye Selçuklularına bağlılığını bildirerek 1252 yılına kadar varlığını sürdürdü. Erzincan kolu ise 1228 yılında
I. Alaeddin Keykubad tarafından ortadan kaldırıldı.

* Artuklular (1102-1409)
Bu devlet adını ünlü Selçuklu Komutanlarından olan Artuktan almıştır. Artuklular, Anadolunun fethi sırasında Doğu ve Güneydoğu Anadoluda Artuk Beyin oğullarının kurduğu bir beyliktir. Bu devlet üç kola ayrılmıştır.

Hasan Keyf (Hısn-ı Keyfa) Kolu
:
Artuk Beyin oğlu Sökmen Bey tarafından kurulmuştur (1102). Başkent önce Hasankeyf iken sonra Diyarbakır oldu. Sökmen Mardini ele geçirdikten sonra Haçlılara karşı da büyük başarılar elde etti. Bundan sonra başa geçen Rükneddin Davud, Harput, Palu ve Siirtide ele geçirdi. Ancak
Musul Atabeyi imameddin Zengi bu beyliği baskı altında tutarak büyümesini engelledi. 1231 yılında Eyyubiler bu beyliğe son verdi.

Harput Kolu
:
Harput:
Artuklu hakimiyetine ilk defa 1112de Belek Gazi tarafından fethedilmesiyle girmiştir. Burası daha sonra Hısn-ı Keyfa Artuklularının kontrolüne geçti. Harputda Artuklu hakimiyetine 1234 yılında Türkiye Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad son vermiştir.

Mardin Kolu
: İlgazi Bey tarafından Mardinde kuruldu (1108). Haçlılara karşı başarılı savaşlar yapan ilgazi, bir ara Halepi de topraklarına kattı. Artuklu Beylikleri içinde siyasi ömrü en uzun olan koldur. ilgaziden sonra başa geçen Timurtaş beyliğin sınırlarını korudu ancak ondan sonra gelenler başarılı olamadılar.
Bu kol 1409 yılında Karakoyunlular tarafından ortadan kaldırıldı.

* Sökmenliler (Ahlatşahlar 110-1207)
Selçukluların Azerbaycan Valisi Kutbettin il Arslanın yardımcılarından Sökmen Bey tarafından Ahlatta kurulan Sökmenliler (Bk Resim 138) zamanla tüm Van Gölü Havzasını ve Tebrize kadar olan toprakları ele geçirmişlerdir. Büyük Selçuklu Sultanı Mehmet Tapar ile iyi ilişkiler kuran Sökmen Bey onunla
beraber Haçlılara karşı mücadele etmiştir. Bu beylik II. Sökmen döneminde en parlak devrini yaşamıştır. Gürcülere karşı, Artuklular ve Saltuklular ile ittifak kurarak savaşmışlardır. Bu beyliğe 1207 yılında
Eyyubiler son vermiştir.

* Dilmaçoğulları (Togan Arslan Oğulları) ( 1085-1394)
Alp Arslanın komutanlarından Dilmaçoğlu Mehmed Bey tarafından Bitlis ve Erzen civarında kurulmuştur. Mehmed Beyden sonra yerine oğlu Togan Arslan geçmiştir. Togan Arslan Beyden sonra yerine Kurti Bey geçmiştir. Bu dönemde Irak Selçukluları, bu devletin topraklarının çoğunu ele geçirmiştir. Dilmaçoğulları Beyliği Harzemşahlara, Moğollara, Türkiye Selçuklularına, Ahlat fiahlara ve Artuklulara bağlı
olarak 1394 yılına kadar varlığını sürdürmüştür. Akkoyunlular bu devleti 1394 yılında ortadan kaldırmışlardır.

* İnal (Yınal) Oğulları (1098-1183)
Türkmen emirlerinden Sadr tarafından Diyarbakır merkez olmak üzere kurulmuştur. Oğlu inal devlete bu adı vermiştir. inal Beyin ölümünden sonra devletin başına  ibrahim Bey geçti. Bir süre Suriye Selçuklularına bağlı oldular. Daha sonra da büyük Selçuklulara ve Türkiye Selçuklularına bağlı olarak yaşadılar. Haçlılara karşı başarılı oldular. Son hükümdar inanoğlu Mahmud zamanında bu devlete Selahaddin Eyyubi son verdi (1183).

* İnançoğulları (Denizli-Ladik Devleti) (1261-1368)
Bu devlet Uc gazisi Mehmed Bey tarafından denizlide kuruldu. Mehmed Bey Türkiye Selçukluları hükümdarı izzeddin Keykavusa karşı ayaklandı. ilhanlı Sultanı Hülagünün yardımı ile ona bağlı olarak hüküm sürdü. Bundan sonra devletin başına geçen Ali Bey önce Selçuklulara bağlandı. Sonra ihanet etti ve hapsedildiği kalede öldü. Ali Beyden sonra başa geçen inanç Bey ilhanlılara itaat etti. En son ishak Bey zamanında beylik Germiyanoğullarının eline geçti (1368).

* Çaka Bey Devleti (1081-1093)
Çaka Bey Selçuklu - Bizans mücadelesinde Bizanslılara esir düşmüş bir Türk beyi idi. 1081 yılında Bizans dan kaçan Çaka Bey izmiri alarak burada bir devlet kurdu. Kurduğu donanma ile Bizanslıları mağlup etti. Ege adalarını ele geçirdi. Çaka Beyin asıl amacı Bizansı ele geçirmekti. Bu nedenle Türkiye Selçuklu sultanı I. Kılıç Arslan ve Balkanlarda bulunan Peçeneklerle ittifak yapmaya çalıştı. Ancak Bizans yine
Balkanlarda bulunan Kumanlarla, Peçeneklerin arasını açtı. Sonra da Çaka Bey ile I. Kılıç Arslanın arasını açtı. I. Kılıç Arslan kayınpederi olan Çaka Beyi iznike davet ettiği sırada öldürttü (1093). Öte yandan Bizansın gönderdiği kuvvetler Efes başta olmak üzere Çaka ve Tanrıvermiş beyliğinin yönetiminde bulunan bütün toprakları ele geçirdi. Çaka Bey Türk tarihinin ilk denizcisi olarak kabul edilir.

* Çubukoğulları (1085-1213)
Melik fiahın komutanlarından Çubuk Bey tarafından Harput merkez olmak üzere kurulmuş bir Türkmen beyliğidir. Çubuk bey Mısırdaki Fatimilere karşı Melik fiahla birlikte sefere katıldı. Ertesi yıl Arabistana giderek Yemen ve Adenin fethinde görev aldı. Ölümünden sonra yerine oğlu Mehmed Bey geçti. Mehmed Beyin ölümü üzerine bu beyliğe Artuklulardan Emir Belek son verdi (1213).

* Tanrıvermişoğulları (1081-1093)
Tanrıvermiş adlı bir Türkmen beyi tarafından Efes ve çevresinde kurulmuştur (1081). Siyasi hayatı hakkında fazla bir bilgi bulunmayan bu devlete Bizanslılar son vermiştir (1093). Türkiyede Kurulan ilk Türk Devletlerinin Anadolunun Türkleşmesine Hizmetleri Malazgirt zaferinden sonra Anadoluda kurulan bu devletler Anadolunun Türkleşmesini hızlandırmışlardır. Bulundukları bölgeleri Haçlılara, Bizanslılara, Ermenilere ve Gürcülere karşı korumuşlardır. Anadoluyu yaptıkları medrese, cami, han, hamam gibi eserlerle bayındır hale getirmişlerdir. Anadoluda Türk nüfusunun artması ile yer isimleri de Türkçe isimlerle değiştirilmiştir. Tüm bu faaliyetler Avrupalıların XII. yüzyıldan itibaren Anadoluyu Türkiye olarak
isimlendirmelerinde etkili olmuştur.
Malazgirt Savaşı Sonrası yazısı toplam 42875 defa okundu
Malazgirt Savaşı Sonrası | Osmanlı Tarihi Sayfayı Yazdır    Malazgirt Savaşı Sonrası | Osmanlı Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Malazgirt Savaşı Sonrası | Osmanlı Tarihi
Malazgirt Savaşı Sonrası | Osmanlı TarihiMalazgirt Savaşı Sonrası | Osmanlı TarihiMalazgirt Savaşı Sonrası | Osmanlı Tarihi