Edebi Akımlar | Türk Edebiyatı

Edebi Akımlar | Türk EdebiyatıEdebi Akımlar | Türk EdebiyatıEdebi Akımlar | Türk Edebiyatı
Edebi Akımlar | Türk Edebiyatı Edebi Akımlar | Türk Edebiyatı
Edebi Akımlar | Türk EdebiyatıEdebi Akımlar | Türk EdebiyatıEdebi Akımlar | Türk Edebiyatı
Edebi Akımlar | Türk EdebiyatıEdebi Akımlar | Türk EdebiyatıEdebi Akımlar | Türk Edebiyatı
Edebi Akımlar | Türk EdebiyatıEdebi Akımlar | Türk Edebiyatı
Edebi Akımlar | Türk EdebiyatıEdebi Akımlar | Türk EdebiyatıEdebi Akımlar | Türk Edebiyatı
Edebi Akımlar | Türk EdebiyatıEdebi Akımlar | Türk EdebiyatıEdebi Akımlar | Türk Edebiyatı
Edebi Akımlar | Türk Edebiyatı Edebi Akımlar | Türk Edebiyatı
Edebi Akımlar | Türk EdebiyatıEdebi Akımlar | Türk EdebiyatıEdebi Akımlar | Türk Edebiyatı
 
Edebi Akımlar
Kategori : Türk Edebiyatı

EDEBİYATLA SOSYAL YAPI ARASINDAKİ İLGİ VE ETKİLEŞİM

Edebiyat, insan ve toplum yaşantısından doğan bütün olay, duygu, düşünce ve hayallerin söz ve yazı ile güzel ve etkili bir biçimde anlatılması sanatıdır. Edebiyatla ilgili, edebiyat hakkında yazılmış dil ürünlerine edebî eser denir.
Edebiyat tarihi, edebiyat eserlerini ve edebiyatçıları tarihî gelişim içinde inceleyen bilim dalıdır. Edebiyat ve edebî terimleri, ustalıklı ve incelikli söz anlamına gelen Arapça edeb kökünden gelir. Edebiyat aynı zamanda, edebiyat sanatının kuralları ve ürünleri ile uğraşan bir bilim dalıdır. Bu bilim dalına Edebiyat Tarihi denir. Edebiyat tarihlerini ve edebiyat tarihînin konusunu oluşturan edebî eserleri incelediğimiz zaman, edebiyatla sosyal yapı arasında büyük bir ilgi ve etkileşim olduğunu görürüz. Toplumların yönlendirilmesinde önemli bir katkısı olan edebiyat, düşüncelerimizi geliştirir, duygularımızı zenginleştirir; insanın kendini tanımasını.sağlar. Evrensel bir nitelik taşıyan edebiyat, aynı zamanda toplumları birbirine yaklaştırır. Toplumların eğitiminde ve gelişmesinde Önemli bir rolü olan edebiyat, toplum hayatı ile yakından ilgilidir. Toplumdaki tüm gelişmeler ve değişimler de, olduğu gibi edebiyata yansır. Edebî eserler kaynağını sosyal yapıdan alır.
Sonuç olarak; tüm edebiyat ürünleri toplumları etkileyerek, onların gelişmelerine ve değişimlerine katkıda bulunurken; toplumların yüzyıllar boyunca geçirdiği aşamalar da edebiyat eserlerine yansır.

EDEBİYATLA DÜŞÜNCE AKIMLARI ARASINDAKİİLİŞKİLER VE EDEBİ AKIMLAR:
Edebiyatla sosyal yapı arasındaki ilgi ve etkileşimi, evrensel bir nitelik taşıyan edebiyatın toplumları birbirine yaklaştırdığını bir önceki konuda belirttik. Edebî eserleri incelediğimiz zaman, ilk çağlarda bile toplumların birbirinden etkilendiğini görüyoruz. ilk edebiyat ürünleri olan destanlar, buna en güzel örnektir.
Toplumları yönlendiren ve geliştiren tüm düşünce akımları doğrudan edebiyata yansımıştır. Sözgelimi Rönesans'ın sonucunda, Eski Yunan ve Lâtin kaynaklarını esas alan Klâsisizm, Fransız Devriminin getirdiği demokrasi, özgürlük, insan severlik gibi kavramların ortaya çıkmasıyla Romantizm, Pozivitizm (Müsbet ilim) in sonucunda ise Realizm ortaya çıkmıştır. Avrupa'da Rönesans'tan sonra arka arkaya ortaya çıkan ve bizim edebiyatımızda da Tanzimat'tan sonra etkisini gösteren başlıca edebiyat akımları şunlardır: Klâsizm,
Romantizm, Rea-lizm, Naturalizm, Sürrealizm, Pamasizm, Sembolizm vb.dir.

TANZİMAT FERMANI'NDAN GÜNÜMÜZE TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERİ:
I. ve II. Dönem Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde islâmiyet'ten önceki Sözlü ve Yazılı edebiyat dönemler ile islâmiyet'in kabulünden sonra gelişen Divan edebiyatı (Klâsik Türk edebiyatı) ve Halk edebiyatı dönemlerini örneklerle incelemiştik. 13. yüzyıldan 19.yüzyılın ortalarına kadar süren Klâsik Türk edebiyatı fieyhî, Ali fiîr
Nevâî, Fuzulî, Bakî, Nef'î, Nedim gibi şairlerle birbirinden güzel eserler vermiş, 19.yüzyılın orta-larında varlığını tamamlayarak yerini "Batı Edebiyatı Etkisindeki Türk Edebiyatı"na bırakmıştır. Batı edebiyatı etkisindeki Türk edebiyatı Tanzimat'ın ilânından sonra başlar; günümüze kadar oluşan edebiyat dönemlerini kapsar. 

BATI EDEBİYATI ETKİSİNDEKİ TÜRK EDEBİYATI DÖNEMLERİ 

I- Tanzimat Edebiyatı (1860-1896)
a) 1. Dönem
b) 2.Dönem

II- Edebiyat-ı Cedide (Servet-i Fünûn) 1896-1901

III- Fecr-i Ati (1901-1911)

IV- Millî Edebiyat Akımı (1911-1918

V- Millî Mücadele Dönemi (1918-1923)
a) 1940 Yılına kadar Türk Edebiyatı
b) Son DönemTürk Edebiyatı
c) Günümüz Halk Edebiyatı
Edebi Akımlar yazısı toplam 10796 defa okundu
Edebi Akımlar | Türk Edebiyatı Sayfayı Yazdır    Edebi Akımlar | Türk Edebiyatı Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Edebi Akımlar | Türk Edebiyatı
Edebi Akımlar | Türk EdebiyatıEdebi Akımlar | Türk EdebiyatıEdebi Akımlar | Türk Edebiyatı