Türk Adı Türkiye Adı | Türklerin Tarihi

Türk Adı Türkiye Adı | Türklerin TarihiTürk Adı Türkiye Adı | Türklerin TarihiTürk Adı Türkiye Adı | Türklerin Tarihi
Türk Adı Türkiye Adı | Türklerin Tarihi Türk Adı Türkiye Adı | Türklerin Tarihi
Türk Adı Türkiye Adı | Türklerin TarihiTürk Adı Türkiye Adı | Türklerin TarihiTürk Adı Türkiye Adı | Türklerin Tarihi
Türk Adı Türkiye Adı | Türklerin TarihiTürk Adı Türkiye Adı | Türklerin TarihiTürk Adı Türkiye Adı | Türklerin Tarihi
Türk Adı Türkiye Adı | Türklerin TarihiTürk Adı Türkiye Adı | Türklerin Tarihi
Türk Adı Türkiye Adı | Türklerin TarihiTürk Adı Türkiye Adı | Türklerin TarihiTürk Adı Türkiye Adı | Türklerin Tarihi
Türk Adı Türkiye Adı | Türklerin TarihiTürk Adı Türkiye Adı | Türklerin TarihiTürk Adı Türkiye Adı | Türklerin Tarihi
Türk Adı Türkiye Adı | Türklerin Tarihi Türk Adı Türkiye Adı | Türklerin Tarihi
Türk Adı Türkiye Adı | Türklerin TarihiTürk Adı Türkiye Adı | Türklerin TarihiTürk Adı Türkiye Adı | Türklerin Tarihi
 
Türk Adı Türkiye Adı
Kategori : Türklerin Tarihi

Türk adı:

"Türk" sözü, Türk soyundan olan toplumların genel adı olarak kullanılmadan önce, Türk dilinde bugünkü anlamından başka, "güçkuvvet" anlamına da geliyordu. Eski Uygur metinlerinde "Türk" sözü bazen "ErklerTürkler" şeklinde kullanılıyor ve bu söz cins isim olarak "güçkuvvet", sıfat halinde ise "güçlükuvvetli" anlamlarını taşıyordu. Belgeler, 'Türk' sözünün Uygurlar ve Gök. Türk'lerden çok önce de var olduğunu gösteriyor. V. yüzyıla ait Pers yazılarında Turanlılardan, yani Türklerden, "Türk" diye söz edilir. VI. yüzyıla ait bir Bizans kaydında ise Hun Türklerine Hunların dilinden alınmış sıfatla 'Türk Hun' (kuvvetli Hun) denilmiştir. VI. yüzyıla ait Çin kaynaklarında "Türk" sözü, Türk milletinin adı olarak geçmektedir.
Hunların devrinde "Türk" sözünün bugünkü anlamını karşılayan kelime "Hun", (daha doğrusu Kun) idi. Büyük Hun İmparatorluğumun egemenliği altında bulunan Türk boyları da bu adı, yani Kun adını almışlardı. Onlara da bir süre Türk Kun (kuvvetli Hun) denmiştir. Türk' sözü bazen "olgun, bilgili" anlamlarında da kullanılmıştır. Oğuz Destanının uygurca anlatımında Oğuz Han'ın danışmanından "Uluğ Türk" diye söz edilir.
"Türk" kelimesi Türk milletinin ve Türk devletinin resmî adı olarak ilk defa Gök Türk imparatorluğu tarafından kullanılmıştır. Daha sonra bu imparatorluğa bağlı ama kendi kabile adları ile anılan diğer Türklerin ortak adı olmuştur. "Türk" kelimesi en eski zamanlarda "Törük" şeklinde söyleniyordu. Zamanla "Türük", en sonunda "Türk" şeklini almıştır. GökTürk anıtlarında hem "Türük", hem de "Türk" şeklinde yazılmıştır. KÜRÜT KRÜT

Türkiye adı:
"Türkiye" adı, Türklerin yaşadığı ülkelerin ve Türk devletlerinin adı olarak, Cumhuriyet'ten bu yana değil, 1000 yıldan fazla bir zamandan beri kullanılmaktadır. Türk devletlerinin ve egemen oldukları bölgelerin adları, kendi tarihlerimizde daha çok kurucu hanedanların, hükümdarların veya hâkim boyların adları ile anılmıştır. (Selçuk Devleti, Harezmşahlar Devleti, Timur Devle"ti, Babür Devleti, Osmanlı Devleti... gibi). Fakat bu devletlerin hükümdarları da, teba içinde aslî unsur olan toplum da, "Türk" adından, sıfatından asla kopmamış, Türklüklerini her zaman ve her vesile ile belirtmişlerdir. Büyük Selçuk İmparatorluğu'nun hükümdarı Sultan Alp Arslan "Biz Türkler, temiz Müslümanlarız ve bid'at bilmeyiz. Bu sebeple Allah hâlis Türkleri aziz kıldı" demiştir. Osmanlı Sultanı II. Murad Han, 1441 yılında, Timurlu hanedanının ikinci hükümdarı ve ünlü devlet ve bilim adamı Uluğ Beğ'in babası Şahruh Mırza'ya yazdığı nâmede onu "Kendisi gibi büyük Türk hakanı olarak tanıdığını ve tâbi olduğunu" bildiriyordu. Timur'un kendisi de, iran seferinde Şehname2 nin yazarı ünlü şair Firdevsî'nin mezarına giderek "Kalk, kalk da hiç durmadan kötülediğin mağlup Türk'ü şimdi gör!" demişti.

Kendi adıyla anılan imparatorluğu kuran Timur kendisini şöyle tanıtıyordu:
"Biz ki Müiükü Turan, Emîri Türkistanız; biz ki Türk oğlu Türk'üz; biz ki milletlerin en eskisi ve en ulusu Türk'ün başbuğuyuz!.." Harezmşahlar Sultanı Alâeddin Mehmed, Abbasî halifesinin elçisine verdiği bir cevapta, "Arapçaya hakkı ile tasarruf edemeyen bir Türk'üm, ancak söylediğiniz hadisin mânasını anladım" demek suretiyle kendisinin Türk, konuştuğu dilin Türkçe olduğunu bildirmiş oluyordu. Yabancılar, Türklerin yoğun olarak bulundukları ve hâkim oldukları yerlere her zaman Turkhia (Türkiye) demişlerdir. VI. yüzyılda Bizanslılar bütün Orta Asya'ya "Turkhia", yani "Türklerin ülkesi", "Türklerin yaşadığı yer" diyorlardı. Türklerin Orta Asya'dan batıya doğru yayılmaları sonunda, gittikleri yeni yerlere de "Türkiye" denmiştir. IX. ve X. yüzyıllarda itil (Volga) ırmağından Orta Avrupa'ya kadar olan bölgeye de Türkiye adı verilmiştir. "Doğu Türkiye" adı verilen bölgede Hazar Türkleri, "Batı Türkiye" denilen bölgede ise Hunlar'ın bir kolu olan Macar Türkleri yaşıyordu. XIII. yüzyılda Mısır'da bir

Türk devleti kurulduğu zaman, özellikle Kıpçak Türklerinden Baybars'ın yönetiminde genişleyen devletin hâkim olduğu Mısır ve Suriye, yine "Türkiye" adı ile anılıyordu. Araplar, hem bu bölgeye, hem de Türklerin yoğun olduğu, egemen olduğu diğer bölgelere "Arzüt Türk" diyorlardı. "Türkiye" sözüne Latince metinlerde de çok rastlanır. Ünlü gezgin Marko Polo, anılarında Anadolu'dan "Turcia Minör (Küçük Türkiye)", Orta Asya'dan "Turcia Majör (Büyük Türkiye)" diye söz eder. Türklerin Anadolu'ya 1071 Malazgirt zaferinden sonra büyük topluluklar halinde yerleşmeye başlamalarından, yani XII. yüzyıldan itibaren, yabancılar Anadolu'ya hep Turcia (Türkiye) demişlerdir.

1299'da Anadolu'da kurulan Osmanlı Devleti kısa zamanda güçlenip büyüyünce, devletin hâkim olduğu bölgeler, devleti kuran Osman Gazi'nin adı ile anılır oldu. Fakat Osmanlı Türkleri'nin hâkim olduğu bölgelere yabancılar hem Osmanlı Devleti, hem Türkiye demeye devam ettiler. Osmanlılar'ın hâkim olduğu bölgelerin dışında kalan, ama yine Türkler'in yaygın olduğu yerlere, coğrafî bölge ve ülke adı olarak yine Türkiye, Türk Eli, Batı Türk Eli veya Doğu Türk Eli, Doğu Türkistan, Batı Türkistan denmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünden ve hanedanlığın kaldırılmasından sonra kurulan yeni Türk Devleti'nin adı elbette Türk Devleti, ülkesinin adı elbette yine Türkiye olacaktı ve Türklerin ülkesine Türkiye denecekti.
Türk Adı Türkiye Adı yazısı toplam 13331 defa okundu
Türk Adı Türkiye Adı | Türklerin Tarihi Sayfayı Yazdır    Türk Adı Türkiye Adı | Türklerin Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Türk Adı Türkiye Adı | Türklerin Tarihi
Türk Adı Türkiye Adı | Türklerin TarihiTürk Adı Türkiye Adı | Türklerin TarihiTürk Adı Türkiye Adı | Türklerin Tarihi