Atatürk Kronolojisi | Cumhuriyet Tarihi

Atatürk Kronolojisi | Cumhuriyet TarihiAtatürk Kronolojisi | Cumhuriyet TarihiAtatürk Kronolojisi | Cumhuriyet Tarihi
Atatürk Kronolojisi | Cumhuriyet Tarihi Atatürk Kronolojisi | Cumhuriyet Tarihi
Atatürk Kronolojisi | Cumhuriyet TarihiAtatürk Kronolojisi | Cumhuriyet TarihiAtatürk Kronolojisi | Cumhuriyet Tarihi
Atatürk Kronolojisi | Cumhuriyet TarihiAtatürk Kronolojisi | Cumhuriyet TarihiAtatürk Kronolojisi | Cumhuriyet Tarihi
Atatürk Kronolojisi | Cumhuriyet TarihiAtatürk Kronolojisi | Cumhuriyet Tarihi
Atatürk Kronolojisi | Cumhuriyet TarihiAtatürk Kronolojisi | Cumhuriyet TarihiAtatürk Kronolojisi | Cumhuriyet Tarihi
Atatürk Kronolojisi | Cumhuriyet TarihiAtatürk Kronolojisi | Cumhuriyet TarihiAtatürk Kronolojisi | Cumhuriyet Tarihi
Atatürk Kronolojisi | Cumhuriyet Tarihi Atatürk Kronolojisi | Cumhuriyet Tarihi
Atatürk Kronolojisi | Cumhuriyet TarihiAtatürk Kronolojisi | Cumhuriyet TarihiAtatürk Kronolojisi | Cumhuriyet Tarihi
 
Atatürk Kronolojisi
Kategori : Cumhuriyet Tarihi

ATATÜRK KRONOLOJİSİ

(Biyografisi ve başlıca olaylar)
1881 - Mustafa'nın Selanik'te doğuşu.
1881-1893 arası Mustafa'nın babası Ali Rıza Efendi'nin ölümü.
1893 - Mustafa'nın Selanik Askerî Rüştiyesi'ne yazılması ve öğretmeni Mustafa Efendi'nin kendisine "Kemal" adını takması.
1895 - Mustafa Kemal'in Selanik Askeri Rüşdiyesi'ni bitirerek Manastır Askerî İdadisi'ne girmesi.
13 Mart 1899 - Mustafa Kemal'in Manastır Askerî idadisi'ni bitirerek istanbul'da Harp Okulu piyade sınıfına yazılması.
1902 - Mustafa Kemal'in Harp Okulu'nu bitirerek Harp Akademisi sınıflarına geçmesi.
11 Ocak 1905-Mustafa Kemal'in Kurmay Yüzbaşı olarak Harp Akademisi'nden mezun olması ve merkezi Şam'da bulunan Birinci Ordu emrine verilmesi.
Ekim 1906-Mustafa Kemal'in bazı arkadaşlarıyla birlikte Şam'da gizli "Vatan ve Hürriyet Cemiyeti" ni kurması.
20 Haziran 1907 - Mustafa Kemal'in rütbesinin Kolağasılığa yükseltilmesi.
Eylül 1907 - Mustafa Kemal'in Üçüncü Ordu'ya naklolunarak Selânik'e gelmesi.
13 Nisan 1909 - Mustafa Kemal'in 31 Mart Ayaklanması üzerine Hareket Ordusu Kurmay Başkanı olarak İstanbul'a hareketi.
06 Eylül 1909 - Mustafa Kemal'in Selânik: de Üçüncü Ordu Piyade Subay Talimgahı Komutanı olması. (Aynı yıl içinde kolağası rütbesiyle 38. piyade alayı komutanı olmuştur).
1910 Mahmut Şevket Paşa'nın Kurmay Başkanı olarak Arnavutluk hareketlerinde bulunması.
13 Eylül 1911 - Mustafa Kemal'in İstanbul'a, Genelkurmay'a nakledilmesi.
27 Kasım 1911 - Mustafa Kemal'in Binbaşılığa yükseltilmesi.
09 Ocak 1912 - Mustafa Kemal'in Trablus-garp'ta Tobruk taarruzunu başarıyla idare etmesi.
25 Kasım 1912 - Mustafa Kemal'in "Bah-risefit Boğazı Kuvayı Mürettebesi Harekât Şubesi Müdürlüğü"ne tayin edilmesi.
27 Ekim 1913 - Mustafa Kemal'in Sofya Ataşemiliterliği'ne tayin edilmesi.
01 Mart 1914 - Mustafa Kemal'in yarbaylığa yükseltilmesi.
02 Şubat 1915 - Mustafa Kemal'in Tekirda-ğı'nda 19'uncu tümeni kurmaya başlaması. (25 Şubat 1915'te tümen kuruluşunu tamamlayarak Maydos'a gelmiştir.)
25 Nisan 1915 - İtilâf devletlerinin Arıbur-nu'na asker çıkarmaları üzerine Mustafa Kemal'in tümeniyle düşmanı önleyerek durdurması.
01 Haziran 1915 - Mustafâ Kemal'in Albaylığa yükseltilmesi.
08/09 Ağustos 1915 - Mustafa Kemal'in Anafartalar Grubu Komutanlığı'na tayin edilmesi.
10 Ağustos 1915 - Mustafa Kemal'in bizzat idare ettiği taarruzla Anafartalar cephesinde düşmanı geri atması.
14 Ocak 1916 - Mustafa Kemal'in Edirne'de XVI. Kolordu Komutankğı'na başlaması.
01 Nisan 1916 - Mustafa Kemal'in Mirlivalığa (Tuğgeneral) yükseltilmesi.
06/07 Ağustos - 1916 Mustafa Kemal'in Bitlis ve Muş'u düşman elinden geri alması.
05 Mart 1917 - Mustafa Kemal'in İkinci Ordu Komutanlığı Vekilliğine tayin edilmesi (18 Mart 1917'de asil oldu).
05 Temmuz 1917 - Mustafa Kemal'in Yedinci Ordu Komutanlığı'na tayin edilmesi.
20 Eyiül 1917 - Mustafa Kemal'in Yedinci Ordu Komutanı sıfatıyla memleketin ve ordunun durumunu açıklayan tarihî raporunu yazması.
Ekim 1917 - Mustafa Kemal'in Yedinci Ordu Komutanlığı'ndan ayrılarak İstanbul'a dönmesi.
15 Aralık 1917 - Mustafa Kemal'in Veliaht Vahdettin'le birlikte Almanya'ya gitmesi (Vahdettin 5 Ocak 1918'de dönmüştür.)
07 Ağustos 1918 - Mustafa Kemal'in Filistin'de bulunan Yedinci Ordu Komutanlığı'na ikinci defa tayin olması.
26 Ekim 1918 - Mustafa Kemal'in komuta ettiği Yedinci Ordu birlikleri tarafından düşman taarruzunun, Haleb'in kuzeyinde bugünkü sınırlarımız üzerinde durdurulması.
31 Ekim 1918 - Mustafa Kemal'in Yıldırım Orduları Grubu Komutanı olması.
13 Kasım 1918 - Mustafa Kemal'in Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı'nın lağvı üzerine İstanbul'a gelmesi.
30 Nisan 1919 - Mustafa Kemal'in geniş yetkilerle merkezi Erzurum'da bulunan Dokuzuncu Ordu Müfettişliğine tayin edilmesi. (Bu görevin adı 15 Haziran 1919'dan sonra Üçüncü Ordu Müfettişliği olmuştur).
19 Mayıs 1919 - Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkması. (16 Mayıs akşamı İstanbul'dan ayrılmıştır.)
21/22 Haziran - 1919 Mustafa Kemal'in Amasya'dan yolladığı yazıyla millî kuvvetleri bir gaye ve bir teşkilât çevresinde toplamak amacıyla Sivas Kongresi2 ne çağırması.
08 Temmuz 1919 - Mustafa  Kemal'in Üçüncü Ordu Müfettişliğimden ve askerlikten çekilmesi.
23 Temmuz 1919 - Mustafa Kemal'in Erzurum Kongresi'ne başkan seçilmesi.
04 Eylül 1919 - Mustafa Kemal'in Sivas Kongresi'ne başkan seçilmesi.
11 Eylül 1919 - Mustafa Kemal'in Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsiliyesi Başkanlığı'na seçilmesi.
07 Kasım 1919 - Mustafa Kemal'in Erzurum'dan Milletvekili seçilmesi. (Büyük Millet Meclisi'nin birinci dönemi için yapılan seçimde ve ondan sonraki seçimlerde Ankara'dan Milletvekili seçilmiştir.)
27 Aralık 1919 - Mustafa Kemal'in "Heyeti Temsiliye" ile birlikte Ankara'ya gelmesi.
16 Mart 1920 - İstanbul'un İtilâf Devletleri tarafından işgali üzerine Mustafa Kemal'in durumu bütün devletlere ve millet meclislerine protesto etmesi ve Ankara'da yeni bir Millet Meclisi toplama teşebbüsüne geçmesi.
23 Nisan 1920 - Mustafa Kemal'in Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açması. (24 Nisan'da Meclise başkan seçilmiştir.)
11 Mayıs 1920 - Mustafa Kemal'in İstanbul hükümetince ölüm cezasına çarptırılması. (Bu karar 24 Mayıs 1920'de padişah tarafından onanmıştır.)
13 Eylül 1920 - Mustafa Kemal tarafından hazırlanan Halkçılık programının Büyük Millet Meclisi'ne verilmesi.
10 Mayıs 1921 - Mustafa Kemal tarafından B.M. Meclisi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Grubu'nun kurulması ve kendisinin Grup Başkanlığı'na seçilmesi.
05 Ağustos 1921 - Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal'e Başkomutanlık görevinin verilmesi.
Mustafa Kemal'in idaresinde 22 gün 22 gece süren Sakarya Meydan Savaşı'nın başlaması. (13 Eylül 1921'de bitmiştir.)
19 Eylül 1921 - Mustafa Kemal'e Büyük Millet Meclisi tarafından Müşirlik (Mareşallik) rütbesinin ve Gazi unvanının verilmesi.
26 Ağustos 1922 - Gazi Mustafa Kemalin Kocatepe'den Büyük Taarruzu idareye başlaması.
30 Ağustos 1922 - Gazi Mustafa Kemalin Dumlupınar'da Başkomutanlık Meydan Savaşı'nı kazanması.
10 Eylül 1922 - Gazi Mustafa Kemal'in İzmir'e girişi.
01 Kasım 1922 - Gazi Mustafâ Kemal'in teklif ve müdafaası üzerine Büyük Millet Meclisi'nin saltanatın kaldırılmasına karar vermesi.
14 Ocak 1923 - Gazi Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde Hanım'trT izmir'de ölümü.
29 Ocak 1923 - Gazi Mustafa Kemal'in İzmir'de Lâtife Hanımla evlenmesi. (5 Ağustos 1925'de ayrılmıştır).
17 Şubat 1923 - Gazi Mustafa Kemal'in İzmir'de ilk Türkiye İktisat Kongresi'ni açması.
08 Nisan 1923 - Gazi Mustafa Kemal'in 9 umdeyi ilân etmesi.
09 Ağustos 1923 - Gazi Mustafa Kemal1 in Halk Partisini kurması.
11 Ağustos 1923 - Gazi Mustafa Kemalin ikinci Büyük Millet Meclisi Başkanlı-' ğı'na seçilmesi.
29 Ekim 1923 - Gazi Mustafa Kemal'in Türkiye Cumhurbaşkanlığına ilk defa seçilmesi.
01 Mart 1924 - Gazi Mustafa Kemal'in Büyük Millet Meclisi'nde Halifeliğin kaldırılması ve Tedrisatın Tevhidi lüzumunu teklif eden açış nutkunu söylemesi.
24 Ağustos 1925 - Gazi Mustafa Kemalin ilk defa şapka giymesi.
03 Ekim 1926 - İstanbul'da Sarayburnun-da Mustafa Kemal'in ilk heykelinin dikilmesi.
01 Temmuz 1927 - Gazi Mustafa Kemal' in Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk defa İstanbul'a gitmesi.
15-20 Ekim 1927 - Gazi Mustafa Kemalin CHP ikinci kurultayında tarihî büyük nutkunu söylemesi.
01 Kasım 1927 - Gazi Mustafa Kemal'in ikinci defa Cumhurbaşkanlığına seçilmesi.
04  Kasım 1927 - Gazi Mustafa Kemal'in Ankara'da Etnografya Müzesi önünde dikilen ilk heykelinin açılışı.
20 Mayıs 1928 - Afgan Kralı Emanullah Han'ın Gazi Mustafa Kemal'i Ankara'da ziyareti.
09 Ağustos 1928 - Gazi Mustafa Kemalin Sarayburnu'nda Türk harfleri hakkında nutkunu söylemesi.
15 Nisan 1931 - Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Tarih Kurumu'nun kurulması.
04 Mayıs 1931 - Gazi Mustafa Kemal'in üçüncü defa Cumhurbaşkanlığına seçilmesi.
12 Haziran 1932 - Irak Kralı Emir Faysal ın Ankara'da Gazi Mustafa Kemal'i ziyareti.
12 Temmuz 1932 - Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Dil Kurumu'nun kurulması.
04 Ekim 1933 - Yugoslavya Kralı Aleksandr'ın Gazi Mustafa Kemal'i İstanbul' da ziyareti.
29 Ekim 1933 - Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyetin onuncu yıldönümü dolayısıyla tarihî nutkunu söylemesi (Ne mutlu Türküm diyene).
16 Haziran 1934 - İran Şehinşahı Rıza Pehlevi'nin Gazi Mustafa Kemal'i Ankara'da ziyareti.
24 Kasım 1934 - Büyük Millet Meclisi'nin Gazi Mustafa Kemal'e ATATÜRK soyadını veren kanunu kabul etmesi.
01  Mart 1935 - Atatürk'ün dördüncü defa Cumhurbaşkanlığına seçilmesi.
04  Eylül 1936 - İngiltere Kralı Edvard Vlll'in İstanbul'da Atatürk'ü ziyareti.
11  Mayıs 1937 - Atatürk'ün çiftliklerini Hazineye ve bir kısım gayrı menkullerini Ankara Belediyesi'ne bağışlaması.
31 Mart 1938 - Atatürk'ün hastalığı hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğince ilk defa tebliğ yayınlanması.
19 Haziran 1938 - Romanya Kralı Karol II.'nin Atatürk'ü İstanbul'da ziyareti.
15 Eylül 1938 - Atatürk'ün vasiyetnamesini yazması. Açılış: 25 Kasım 1938
16 Ekim 1938 - Atatürk'ün hastalık durumu hakkında günlük resmî tebliğler yayınına başlanması.
10 Kasım 1938 - Atatürk'ün ölümü.
21 Kasım 1938 - Atatürk'ün cenazesinin Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabre törenle konulması.
26 Aralık 1939 - Atatürk'ün "Ebedî Şef" sanıyla anılmasının CHP Olağanüstü Kurultayı tarafından kabul edilmesi.
Atatürk Kronolojisi yazısı toplam 4206 defa okundu
Atatürk Kronolojisi | Cumhuriyet Tarihi Sayfayı Yazdır    Atatürk Kronolojisi | Cumhuriyet Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Atatürk Kronolojisi | Cumhuriyet Tarihi
Atatürk Kronolojisi | Cumhuriyet TarihiAtatürk Kronolojisi | Cumhuriyet TarihiAtatürk Kronolojisi | Cumhuriyet Tarihi