Yazıcıoğlu Ali | Bilim Adamları

Yazıcıoğlu Ali | Bilim AdamlarıYazıcıoğlu Ali | Bilim AdamlarıYazıcıoğlu Ali | Bilim Adamları
Yazıcıoğlu Ali | Bilim Adamları Yazıcıoğlu Ali | Bilim Adamları
Yazıcıoğlu Ali | Bilim AdamlarıYazıcıoğlu Ali | Bilim AdamlarıYazıcıoğlu Ali | Bilim Adamları
Yazıcıoğlu Ali | Bilim AdamlarıYazıcıoğlu Ali | Bilim AdamlarıYazıcıoğlu Ali | Bilim Adamları
Yazıcıoğlu Ali | Bilim AdamlarıYazıcıoğlu Ali | Bilim Adamları
Yazıcıoğlu Ali | Bilim AdamlarıYazıcıoğlu Ali | Bilim AdamlarıYazıcıoğlu Ali | Bilim Adamları
Yazıcıoğlu Ali | Bilim AdamlarıYazıcıoğlu Ali | Bilim AdamlarıYazıcıoğlu Ali | Bilim Adamları
Yazıcıoğlu Ali | Bilim Adamları Yazıcıoğlu Ali | Bilim Adamları
Yazıcıoğlu Ali | Bilim AdamlarıYazıcıoğlu Ali | Bilim AdamlarıYazıcıoğlu Ali | Bilim Adamları
 
Yazıcıoğlu Ali
Kategori : Bilim Adamları

YAZICIOĞLU ALİ (15. yy)

(Tarihçi)
Yazıcıoğlu'nun hayatı ve şahsiyeti hakkında yeter bilgiye sahip değiliz. Fakat II. Murad devrinde, Mısır'da, Memlûk sultanlarının yanında Osmanlı elçisi olarak bulunduğunu biliyoruz. Eserini de II. Murad'ın emriyle yazmıştır.
Yazıcıoğlu'nun zamanımıza ulaşan "Tevârih-i Al-i Selçuk" adlı eseri destan niteliğindedir. "Selçukname" ve "Oğuzname" adlarıyla da anılır. Bu eserde Türk-Oğuz, Selçuk, Moğol, Beylikler ve Osmanlı tarihi anlatılır. Eser, 15. yüzyılın sade Türkçesi için güzel bir örnek sayılır.

Yazıcıoğlu'nun Türkçe'sine örnek olarak eserinden iki paragraf sunuyoruz:
"... Rivayet ederler ki Oğuz kavmi Türkistan'dayken şekilleri Moğol çehreyidi ve lehçeleri dahi onlara yakındı. Çün iran zemin ve Rûm ve Şam'a geldiler, şekilleri Tacik çehre ve dilleri revan ve yumuşak ol-di. El kıssa, bunların nesebleri, rivayetin kelimeleri ve muteber nâkilleri Uygur hattiyle Oğuzname'de yazılmışdur..."

"Ol vaktin ki Oğuz ile atası ve kardaş-ları arasında Tanrı'ya tapduğı vasıtasiyle muhalefet oldı ve savaş itmeğe başladılar. Oğuz'un bazı urugları ve hısımları anun ile birikdiler ve anun canibin tutub bertaraf oldılar. Ol taife ki Oğuz'a ulaşub ana meded iderlerdi. Oğuz anlara Uygur ad verdi ki anun mânisi ol zaman Türkî ditince bize ulaşdı ve meded ve muvafakat etdi demek olır..".

"Padişahumuz Sultan Murad bin Me-hemmed Han ki eşref-i âl-i Osman'dur, padişahlığa enseb ve elyakdur. Oğuz'un kalan hanları uruğından, belki Cengiz Hanları uruğından dahi mecmuından ulu asıl ve ulu sünükdür. Şer' ile dahi örf ile dahi Türk hanları dahi kapusına gelüp selam virmeğe ve hizmet itmeğe lâyıkdur...
Peygamber aleyhis-selâm zamanına yakın zamanda Bayat boyından Korkut Ata kopdı. Oğuz kavminün bilgesiydi. Ne dir ise olurıdı. Gaibden haberler söyler idi. Hak, Tealâ anun gönüne ilham iderdi. Eyit-di: "Ahır zamanda girü hanlık Kayı'ya değe. Dahi kimesne ellerinden almaya". O didüğü Osman rahmetullah neslidür..."

---
Yazıcıoğlu Ali yazısı toplam 8024 defa okundu
Yazıcıoğlu Ali | Bilim Adamları Sayfayı Yazdır    Yazıcıoğlu Ali | Bilim Adamları Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Yazıcıoğlu Ali | Bilim Adamları
Yazıcıoğlu Ali | Bilim AdamlarıYazıcıoğlu Ali | Bilim AdamlarıYazıcıoğlu Ali | Bilim Adamları