Mercimek Ahmed | şairler Yazarlar

Mercimek Ahmed | şairler YazarlarMercimek Ahmed | şairler YazarlarMercimek Ahmed | şairler Yazarlar
Mercimek Ahmed | şairler Yazarlar Mercimek Ahmed | şairler Yazarlar
Mercimek Ahmed | şairler YazarlarMercimek Ahmed | şairler YazarlarMercimek Ahmed | şairler Yazarlar
Mercimek Ahmed | şairler YazarlarMercimek Ahmed | şairler YazarlarMercimek Ahmed | şairler Yazarlar
Mercimek Ahmed | şairler YazarlarMercimek Ahmed | şairler Yazarlar
Mercimek Ahmed | şairler YazarlarMercimek Ahmed | şairler YazarlarMercimek Ahmed | şairler Yazarlar
Mercimek Ahmed | şairler YazarlarMercimek Ahmed | şairler YazarlarMercimek Ahmed | şairler Yazarlar
Mercimek Ahmed | şairler Yazarlar Mercimek Ahmed | şairler Yazarlar
Mercimek Ahmed | şairler YazarlarMercimek Ahmed | şairler YazarlarMercimek Ahmed | şairler Yazarlar
 
Mercimek Ahmed
Kategori : şairler Yazarlar

MERCİMEK AHMED
(Nesir Ustası)
Onbeşinci yüzyılda, sâde, açık Türkçe ile güzel yazı yazan ediblerden biri ve en ünlüsü olan Mercimek Ahmed'in telif eseri yoktur. Yalnız, Kaabus Unsurü'l-Ma'âli tarafından oğlu Geylânşah'a hitaben yazılmış bir nasihatname, bir ahlâk ve siyaset kitabı olan Kâabusnâme'yi Türkçe'ye çevirmiştir. Bu eser birçok yabancı dile ve bu arada Türkçe'ye de birkaç defa çevrilmişti. Fakat Sultan II. Murad bu tercümelerin hiçbirini beğenmemiş, daha açık, daha güzel ve anlaşılır bir Türkçe ile tercümesini istemişti. İşte bu görev Mercimek Ahmed'e verildi.

Mercimek Ahmed, Kaabusname'nin tercümesinde, Sultan II. Murad'la birlikte aydınların da halkın da zevkle okuduğu "güzel, açık Türkçe" örneğini göstermiştir.

İşte Mercimek Ahmed'in güzel Türkçe'sine bir örnek:
".. Ey oğul, eğer şair olup şiir eyitmeğe kasd etsen, cehdet ki şiirde sözün murabba ola, yani rûşen ola, açuk ola. Ve sakın ki mânası şerhin sen bilesin ve ayruk kişi bilmeye, anun gibi sözü söyleme. Zira şiiri halk için eydürler, kendü kendüleri için eyitmezler. Pes şiirin mânâsı açuk gerektir ki rûşenlügi sebebinden ötürü kim gerekse rağbet ede. Amma şiir gerekdür ki hemen vezne ve kafiyye kani olmaya. Pes sen dahi hayal-süz ve tertibsüz ve sınâatsuz şiir eyitme. Tecnis ve tatbik ve müteşâbih ve müs-tear ve tecnis-i mükerrer ve müreddef ve ne ki buna benzer var ise bunda şerh olmaz aruzda bulasun ve bilesin. Sözü müs-tear söyle ama istiare'yi imkânla söyle.... Amma eğer gazel eyidesin, terane içün, iğen dahi masnû olmazsa kayırmaz. İllâ lâtif ve ter gerekdür ki gazeli eyidesin. Ve amma kafiyesi ve redîfi gerek ki bir mâruf kafiye ve redîfte eyidesin. Yâni, söylenmemiş kafiyedür deyüb bir meçhul kafiyede eyitme. Gerekmez yerde Arabf müşkil lâfız katub şiirin sovuk etme.."

"... Andan girü, şöyle bilmiş ol ki ey oğul, söz dört kısımdur: Bir kısmı ol sözdür ki anı bileler ve söylemeyeler. Ve ikinci kısım söz de oldur ki ne bileler ve ne söyleyeler. Üçüncü kısım söz de oldur ki hem bileler ve hem söyleyeler. Dördüncü kısım söz de oldur ki söyleyeler velî bilme-yeler. Geldük imdi bu sözlerün şerhine: Ol söz kim anı bileler ve söylemeyeler, oldur kim, bireğünün ayıbın bile, velî söylemeye. Zira anun gibi sözün hâsılı gavga olur.. Akîl olan bunun gibi sözü söylemez, bi-lürse dahi. Geldük ol söz ki ne bileler ve ne söyleyeler, oldur ki yalan ola, dinine ve dünyasına kişinin ziyan değüre. Pes anun gibi sözün bilmesinden ve söylemesinden sakınmak gerek. Amma ol söz ki hem bileler ve hem söyleyeler oldur ki gerçek söz ola, hem dinine yarar kişinün ve hem dünyada. Pes faidelü söz budur. Velî ol söz ki söyleyeler ve bilmeyeler, oldur ki Hak Teâlâ Kur'an'da âyetler viribişmişdür, mânileri muhalif ve lâfızları müşabih...".

---
Mercimek Ahmed yazısı toplam 6117 defa okundu
Mercimek Ahmed | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    Mercimek Ahmed | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Mercimek Ahmed | şairler Yazarlar
Mercimek Ahmed | şairler YazarlarMercimek Ahmed | şairler YazarlarMercimek Ahmed | şairler Yazarlar