Zati | şairler Yazarlar

Zati | şairler YazarlarZati | şairler YazarlarZati | şairler Yazarlar
Zati | şairler Yazarlar Zati | şairler Yazarlar
Zati | şairler YazarlarZati | şairler YazarlarZati | şairler Yazarlar
Zati | şairler YazarlarZati | şairler YazarlarZati | şairler Yazarlar
Zati | şairler YazarlarZati | şairler Yazarlar
Zati | şairler YazarlarZati | şairler YazarlarZati | şairler Yazarlar
Zati | şairler YazarlarZati | şairler YazarlarZati | şairler Yazarlar
Zati | şairler Yazarlar Zati | şairler Yazarlar
Zati | şairler YazarlarZati | şairler YazarlarZati | şairler Yazarlar
 
Zati
Kategori : şairler Yazarlar

Zati (1471 - 1546)

Asıl adı Satılmış (kısaca Safı) olan ve zamanla Zatî olarak anılan bu divan şairi, Balıkesir'de doğmuştur. Genç yaşta çizmecilik yaptı. Sonra İstanbul'a gelerek edebiyatla meşgul oldu. II. Bayezid, Yavuz Selim ve Kanunî Süleyman'a kasideler yazdı. Fakat onun en önemli yanı bir hoca, bir yetiştirici olması, genç şairlere dersler vermesi ve onları yetiştirmesidir.

Bakî gibi bir şairin yetişmesinde Zatî'nin rolü büyük olmuştur. Öğrenim görmeyen, önce kendi kendini, sonra da genç şairleri yetiştiren Zatî'nin Beyazıt Camii avlusunda küçük bir dükkânı vardı. Burası devrin şiir meraklıları ile dolup taşardı. Varlıklı bir kimse olmayan Zatî, bu dükkanda yaşlılık yıllarında remil dökerek, fal bakarak geçimini sağladı. Şiirinin bir kısmını, para karşılığında, ısmarlayanlar için yazmıştır.

---

ESERLERİ
Zatî'nin 1600 kadar.gazeli ve 400'den fazla kasideyi içine alan hacimli bir divanı vardır. Diğer eserleri Ahmed ü Mahmud, Mecmuatü'l-Letâlf, Siyer-i Nebî ve Mevlid, Şemü Pervane, Ferruhnâme adlarını taşır.
Zatî'nin "Şemü Pervane" adlı eserinde çok usta bir nakkaşı (ressamı) anlatan şu şiiri meşhurdur:

---

RESSAM
Meğer var idi bir nakkaş-ı kâmil
Olurdu Manî-i Çin ana kavil.
Ne kim yazarsa ol şîrîn düşerdi
Asel resmeylese zenbûr üşerdi.
Ne yirde yazsa yüz şevk ile bir şem
Olurdu ol yire pervaneler cem.
Eğer resm itse bir mahbub-ı ter gül
Figan eylerdi karşısında bülbül.
Havada su yazardı sel akardı
Suya od çisze mâhîler yakardı.
Şeker resm itse konardı megesler
Okurdu tûtî-i şîrîn nefesler.
Güneş resm itse mah andan ala nur
Cihanda kalmaya bir zerre deycur.
Görenler dirdi kâmil gördüm anı
Misalün sanman anun gördü Mâni.
Meğer ki mülk-i Çin'in şahı Fağfur
İdüp bir kasrını manend-i mamur.
Ana ol kasr-ı bî-nazırî yazdırırken
Revan suret verip yazıp dururken
Kızı var idi adı Şem'a Bâruı
Çerağı şemsden yakardı âdeme rû.
Anun nâgeh görür nakşın o nakkaş
Derununda olur resm ol göz ü kaş.
Muhabbet hâmesiyle nakşın anun
Sarayında yazup dururdı cânun.
Ana emr oldu kim bu kasr-ı alâ
Nakuşuyla ola mahbub-ı ziba
Sanayi rengini can ile ezdi
0  bikrin suretün bu kasra yazdı.
0l  ortalıkta gösterdi kemalin
Görenler bilmedi kılca hayalin
Anı şol denlü hoş-ter yazdı kim o
Sanurlardı görenler bir içim su.
O şeklün gerdan İn dlrdi görenler
Dua-yı nûr tomarına benzer.
Yazarken çeşmüni sihr itdi anun
K'oia meftun görüp halkı cihanun.
O tasviri şu denlü itdi garra
Kim ana can virirdi görse Isa.
Zemini lâcivert altunlı şemse
Yazaydı gönderirdü gökde şemse.
Zati yazısı toplam 5278 defa okundu
Zati | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    Zati | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Zati | şairler Yazarlar
Zati | şairler YazarlarZati | şairler YazarlarZati | şairler Yazarlar