Tarih Deyimleri Terimleri RSŞ | Sözlükler

Tarih Deyimleri Terimleri RSŞ | SözlüklerTarih Deyimleri Terimleri RSŞ | SözlüklerTarih Deyimleri Terimleri RSŞ | Sözlükler
Tarih Deyimleri Terimleri RSŞ | Sözlükler Tarih Deyimleri Terimleri RSŞ | Sözlükler
Tarih Deyimleri Terimleri RSŞ | SözlüklerTarih Deyimleri Terimleri RSŞ | SözlüklerTarih Deyimleri Terimleri RSŞ | Sözlükler
Tarih Deyimleri Terimleri RSŞ | SözlüklerTarih Deyimleri Terimleri RSŞ | SözlüklerTarih Deyimleri Terimleri RSŞ | Sözlükler
Tarih Deyimleri Terimleri RSŞ | SözlüklerTarih Deyimleri Terimleri RSŞ | Sözlükler
Tarih Deyimleri Terimleri RSŞ | SözlüklerTarih Deyimleri Terimleri RSŞ | SözlüklerTarih Deyimleri Terimleri RSŞ | Sözlükler
Tarih Deyimleri Terimleri RSŞ | SözlüklerTarih Deyimleri Terimleri RSŞ | SözlüklerTarih Deyimleri Terimleri RSŞ | Sözlükler
Tarih Deyimleri Terimleri RSŞ | Sözlükler Tarih Deyimleri Terimleri RSŞ | Sözlükler
Tarih Deyimleri Terimleri RSŞ | SözlüklerTarih Deyimleri Terimleri RSŞ | SözlüklerTarih Deyimleri Terimleri RSŞ | Sözlükler
 
Tarih Deyimleri Terimleri RSŞ
Kategori : Sözlükler

-Tarih deyimleri ve terimleri-

                             - R -
 
RAKİK : Köle, cariye anlamına kullanılan bir deyim.
RAVZAİ MUTAHHARA : Hz. Muhammed'in mezarı yerine kullanılan deyim, (Ravza: Bahçe, Cennet).
RAYET  : Sancak, bayrak.
REAYA  : Osmanlılar'da önce bütün tebaya, sonraları yalnız gayrimüslimlere (Müslüman olmayan halka) verilen ad. (Raiyet'in çoğuludur ve 'itaat eden', Vergi veren halk' anlamına gelir.
REDİF : Asıl askerlik görevini yaptıktan sonra yedeğe ayrılan 26-32 yaşları arasındaki erkeklere verilen isim.
REİS-ÜLETİBBA  : Bugünkü 'Sağlık Bakanı' karşılığında bir deyim. Hekimbaşı Tersane Kolcusuda denir (Kendisinin hekim olması şart).
REİS-ÜLKÜTTAB  : Dışişleri Bakanı
RİCAL : İleri gelen devlet adamları anlamında kullanılır. (Devlet Ricali)
RİKÂBDAR : Padişah ata binip inerken üzengiyi tutan görevli. (Rikâb: Üzengi).
RUMELİ  : Osmanlı Devleti'nin Avrupa kıtasındaki topraklarına verilen ad. Selçuklular zamanında ve daha önceki devirlerde Anadolu'ya da 'Rumeli' denirdi. (Celâleddin-i Rumî: Rumelili Celâleddin).
RUZNAME : Günlük gelir-giderlerin ya da olayların kaydı için tutulan defter.
RÜTBE  : Askerlere, devlet memurlarına ya da halktan bazılarına ve Topçu Başılarına verilen derece, paye ve unvan hakkında kullanılan bir deyim.

                                       - S -

SAADETLÛ  : Osmanlı Devieti'nde albay ile korgeneral arasındaki rütbelilere ve bunlara denk makamlarda bulunan sivillere hitap ederken söylenen deyim.
SADÂBAD  : Sultan III. Ahmed'in saltanatı ve Nevşehirli İbrahim Paşanın sadrazamlığı zamanında, İstanbul Kâğıthane'de yapılan 'Sadâbad Kasrı' adı verilen bir yapı dolayısiyle, bu kasrın bulunduğu bölgeye verilen ad. (Dereler, fıskiyeler, ağaçiar ve çiçek bahçeleriyle en güzel mesirelerden biriydi).
SADARET : Sadrazamlık (Başbakanlık) anlamında kullanılan deyim.
SADRAZAM : Osmanlılar'da Hükümet Başkanı.
SAKA : Yeniçeri ocağının su ihtiyacını temin eden görevli.
SALMA : Köy İhtiyar Heyetr'nin kararı ile köy işlerinin görülmesi için köylüden toplanan para.
SALNAME : Bir yıllık olayları gösteren kitap. Yıllık.
SANCAK : 1. Orduların, temsil ettikleri devletin alâmeti olarak kullandıkları bayrak.
               2. Osmanlılar'da 'il' karşılığındaki idarî birim.
SANCAK BEYİ : Sancakları yöneten, idarî yetkileri de bulunan askerî rütbe.
SANCAK-I ŞERİF : Hz. Muhammed'e ait olup bugün Topkapı Sarayı'nda Mukaddes Emanetler arasında bulunan ve korunan sancak.
SAYVAN : Otağ, büyük çadır yerine kullanılan deyim.
SEFER : Savaş durumu. (Hazarda ve seferde: Barışta ve savaşta)
SEFİNE : Gemi. (Sefine-i Nuh: Nuh'un gemisi)
SEKBAN : Osmanlılar'da sınır boylarında görev yapan bir sınıf asker. (Halk arasında bunlara 'Seymen' de denirdi).
SELAMLIK : Konaklarda erkeklere mahsus daireye verilen ad. (Haremlik: Kadınlara mahsus daire)
SELATİN CAMİ : Padişahlar, şehzadeler, sultanlar tarafından yaptırılan camilere verilen ad.
SERASKER : Osmanlı Ordusu'nun kumandanlığını yapan vezir. Daha sonra Harbiye Nazırı (Milli Savunma Bakanı) denildi.
SERDAR : Savaş halindeki ordu kumandanına verilen unvan. Serasker de denir. (Serdar-ı Ekrem: Başkumandan)
SERDENGEÇTİ :  Fedai. Akıncılar arasında düşman içine dalmak ya da kuşatma altındaki kaleye girmek için gönüllü yazılanlar.
SERHAD  :  Sınır boyu, sınır başı.
SİKKE  : Madenî para. Madenî paralara vurulan damga.
SİLÂH DAR : Sarayın yüksek memurlarından birine verilen unvan. Padişah ya da vezirin silahlarına bakardı.
SİPAHİ : Süvari. Atlı asker.
SOLAK : Yeniçeri ocağını oluşturan 196 ortadan 60,61,62,63. ortalara verilen isim.
SUBAŞI : Osmanlı devrinde belediye görevlisi. Kasaba işlerine bakan kimse.
SURRE : Hac dolayısiyle padişah tarafından Haremeyn'e (Mekke ve Medine'ye) gönderilen para.
             (Surre Alayı: Bu parayı götüren takım).
SÜ :  (Göktürkier'de) asker, ordu. (Sü Beği: Asker-Subay).
SÜNGÜŞMEK   : Süngüleşmek, savaşmak (Göktürkier'de)
SÜNNΠ : Hz. Muhammed'in yolunda giden, dört imamdan birinin mezhebinden olan kimse.
(Dört İmam: Ebu Hanife, Safî, Malik, Hanbel).

                               -  Ş  -

ŞAH  : İran'da imparator'karşılığında kullanılan unvan. (Şehinşah: Şahlar Şahı)
ŞAKİRT : Öğrenci.
ŞAMAN : Sibirya'da oturan bazı Türk boylarında tef çalarak, dansederek, şarkı söyleyerek ayin yapan ve böylece ruhlarla ilişki kurarak hastalıklan iyi ettiğine, istenilen birtakım sonuçları sağladığına inanılan kimselere Avrupalılar'ın verdikleri ad.
ŞATIR : Padişahların maiyetinde debdebeyi arttırmak için atların yanında yürüyen hizmetkârlar.
ŞEB-İ ARUS  : Mevlâna'nın ölüm yıldönümünde yapılan törene verilen isim.
ŞEHREMANETİ ; İstanbul Belediyesinin eski adı.
ŞEHREMİNİ  : Belediye Başkanı
ŞEHZADE : (Şah oğlu). Osmanlı hükümdar sülâlesinin erkek evlâtlarına verilen unvan.
ŞERİAT : Kur'ân'a dayanan Müslümanlık yasası. İlâhî kanun. İbadete ve hukuka ait kuralların bütünü.
ŞEYH : Bir tarikatin pîri, başı.
Tarih Deyimleri Terimleri RSŞ yazısı toplam 6009 defa okundu
Tarih Deyimleri Terimleri RSŞ | Sözlükler Sayfayı Yazdır    Tarih Deyimleri Terimleri RSŞ | Sözlükler Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Tarih Deyimleri Terimleri RSŞ | Sözlükler
Tarih Deyimleri Terimleri RSŞ | SözlüklerTarih Deyimleri Terimleri RSŞ | SözlüklerTarih Deyimleri Terimleri RSŞ | Sözlükler