Kavramlar Sözlüğü ÖPR | Sözlükler

Kavramlar Sözlüğü ÖPR | SözlüklerKavramlar Sözlüğü ÖPR | SözlüklerKavramlar Sözlüğü ÖPR | Sözlükler
Kavramlar Sözlüğü ÖPR | Sözlükler Kavramlar Sözlüğü ÖPR | Sözlükler
Kavramlar Sözlüğü ÖPR | SözlüklerKavramlar Sözlüğü ÖPR | SözlüklerKavramlar Sözlüğü ÖPR | Sözlükler
Kavramlar Sözlüğü ÖPR | SözlüklerKavramlar Sözlüğü ÖPR | SözlüklerKavramlar Sözlüğü ÖPR | Sözlükler
Kavramlar Sözlüğü ÖPR | SözlüklerKavramlar Sözlüğü ÖPR | Sözlükler
Kavramlar Sözlüğü ÖPR | SözlüklerKavramlar Sözlüğü ÖPR | SözlüklerKavramlar Sözlüğü ÖPR | Sözlükler
Kavramlar Sözlüğü ÖPR | SözlüklerKavramlar Sözlüğü ÖPR | SözlüklerKavramlar Sözlüğü ÖPR | Sözlükler
Kavramlar Sözlüğü ÖPR | Sözlükler Kavramlar Sözlüğü ÖPR | Sözlükler
Kavramlar Sözlüğü ÖPR | SözlüklerKavramlar Sözlüğü ÖPR | SözlüklerKavramlar Sözlüğü ÖPR | Sözlükler
 
Kavramlar Sözlüğü ÖPR
Kategori : Sözlükler

kavramlar sözlüğü
         
                                  - Ö -
ÖĞRETİ :
BAKINIZ DOKTRİN
ÖRF : Halk arasında eskiden beri uygulanan ve herkesin uymakta zorunlu olduğu yazısız hukuk kurallarıdır. (Örnek : Ölen bir erkek kardeşin karısıyla aile içinden başka bir erkeğin evlendirilmesi)
ÖRFİ HUKUK : Bir toplumun gelenek ve göreneklerinden ortaya çıkan hukuk anlayışıdır.
ÖZELLEŞTİRME : Devlet (Kamu) menfaati nedeniyle devletin elinde bulunan üretim araçlarının (genelde sanayi tesislerinin) daha verimli çalıştırabilecek özel girişimcilere satılmasıdır. (Örnek: Türk Hava Yollarının özelleştirilmesi)

                                   - P -
PAKT (ANTANT) :
Andlaşma, bağlaşma sözleşme.
PALİKARYA : İstanbul da Rum delikanlıları, kabadayı geçinenleri ve özellikle de kayıkçılık edenlere verilen isim.
PANISLAVİZM : Slav soyundan gelen tüm halkların bağımsızlığını ve tek bir devlet çatısı altında yaşamasını hedefleyen ve Osmanlı Devleti nin son döneminde Rusya tarafından uygulamaya sokulan düşünce akımı.
PANİSLAMİZM : Tanzimat Devri nden sonra ortaya çıkan fikir akımlarından biridir. Memlekette İslamiyete ve dünyanın her tarafındaki müslümanlara önem veren ve bütün müslümanlar arasında bir birliğin gerçekleşmesini mümkün kılmaya çalışan ve devletin sosyal bağlarını din birliğinde arayan bir akımdır.
PANTÜRKİZM : Osmanlı Devleti nin kurtuluşunun islamcılık ve Osmanlıcılıkla mümkün olamayacağını, kurtuluşun ancak Türk unsuruna dayanmakla mümkün olacağını kabul eden bir fikir akımıdır. Ziya Gökalp in temsilciliğini yaptığı bu görüş de kendi içinde uzak ve yakın Türkçülük diye ayrılmaktadır.
PARLAMENTO : Meclis.
PATRİK : Ortadoks ve Doğu kiliselerinin başkanlarına verilen addır. ( Rus ve Ermeni Patrikleri gibi )
PLEBİSİT : Bir toprak parçası üzerinde yaşayan halkın herhangi bir devlete bağlanma veya özerk veya bağımsız olma konusunda halkoylaması ile karar vermesidir. (Örnek: Lozan Barış Antlaşmasında Türk heyeti Musul-Kerkük ve Süleymaniye bölgesinde Plebisit yapılmasını önermiştir.)
POZİTİF HUKUK : BAKINIZ LAİK HUKUK

                                   - R -
RAUF ORBAY :
Deniz Harp Okulu mezunudur. Dz.Kurmay Albay lıktan emekli olmuştur. İttihat ve Terakki Cemiyetine üye olmuş ve Balkan savaşlarında Hamidiye kruvazörü ile Ege denizindeki faaliyetleriyle başarılı olmuştur. Birinci dünya savaşında Teşkilat-ı Mahsusa ile (Osmanlı gizli servisi) İran ve Kafkasya da faaliyetlerde bulunmuştur. Milli Mücadelenin başlangıcında Kuvva-i Milliyenin kuruluşunda yer almış Amasya Genelgesinin ilanında, Erzurum ve sivas kongrelerinde görev yapmış son Osmanlı Mebusan meclisine İstanbul Mebusu (Milletvekili) olarak girmiş burada Milli Mücadele yanlısı Felah-ı Vatan (Vatan-ın kurtuluşu) grubunun başkanlığını yapmıştır. Son Osmanlı Mebusan Meclisince 28 Ocak 1920 de Misak-ı Milli nin ilanı üzerine İstanbul işgal edilmiş Rauf Beyle beraber 10 Mebus İngilizlerce Malatya ya sürülmüştür. 1922 yılında ülkeye döndükten sonra TBMM de görev yapmış 1923 yılında Başbakanlık görevine getirilmiştir. Saltanatın kaldırılmasına ve Cumhuriyetin ilanına karşı çıkmış, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının genel Sekreterliği görevini yürütmüştür. Atatürk e Suikast girişimi nedeniyle yargılanmış ve hapis cezasına çarptırılmıştır. Mahkeme öncesi gittiği yurtdışından 1938 yılında genel af ilan edilmesine rağmen geri dönmemiş, Atatürkün ölümünden sonra yurda dönmüş ve TBMM. Üyeliği ve Londra Büyükelçiliği görevlerinde bulunmuştur. 1963 yılında İstanbul da vefat etmiştir.
REAYA : Çoban ve otlattığı sürü anlamındaki raiyet in çoğulu Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayan herkese (özellikle toprakta çalışanlara) verilen ortak isim.
REDİF : Yedek Asker Osmanlı ordusunda dört yıl muvazzaflık iki yıl ihtiyatlık (toplam altı yıl nizamiye askerliği) ardından on dört yıl devam eden fiili olmayan askerlik yükümlülüğü savaş esnasında silah altına alınırlar ve bunlardan redif tabur ve alayları oluşturulurdu.
REFERANDUM : BAKINIZ HALKOYLAMASI
REFET PAŞA (BELE) : 1881 yılında Selanik te doğdu. 1899 yılında Harp Okulunu 1912 yılında Harp Akademisini bitirdi. Irak Cephesinde Mustafa Kemal Paşanın emrinde kolordu komutanlığı yaptı. 19 Mayıs 1919 da Mustafa Kemal Paşanın emrinde Sivastaki 3 ncü kolordunun komutanı olarak Samsun a çıktı. 6 Eylül 1920 de TBMM de İçişleri bakanı oldu. Ardından Batı Cephesi güney bölümü komutanı olarak atandı. Batı Cephesi nin tümüne İsmet Paşanın komutan olarak verilmesi üzerine TBMM de İçişleri ve Savunma Bakanlığı görevlerinde bulundu. Büyük taarruzda Mustafa Kemal Paşa tarafından kendisine teklif edilen 1 nci Ordu Komutanlığı görevini kabul etmedi. Cumhuriyetin ilanıyla muhalefetin yanında yer aldı. 2 Eylül 1963 te İstanbul da vefat etti.
REJİ : Osmanlı Devleti döneminde; tütün işletmesini yöneten yabancı şirket. Bu Fransız şirketi 1925 tarihinde kabul edilen yasayla TEKEL olarak devlet mülkiyetine geçmiştir.
REJİM : Düzen. Bir ülkenin yönetiminde temel alınan ilkelerin tümü.
RİFAT EFENDİ (RİFAT BÖREKÇİ) : Kurtuluş Savaşı nı her açıdan destekleyen dönemin Ankara Müftüsü dür. Milli mücadele yanlısı fetvalarından dolayı İstanbul Hükümeti tarafından ölüm cezasına çarptırılmıştır.
RİSALE : Sayfa sayısı fazla olmayan ve özellikle belli bir konuyu içeren küçük kitapçık.
RUM PONTUS : Batum dan, İnebolu ya kadar uzanan Karadeniz bölgesinde, Trabzon merkez olmak üzere Rum Devleti kurmak amacıyla faaliyet gösteren Rumların kurduğu zararlı bir cemiyettir.
RUMİ TAKVİM : Osmanlı devletinde mali işlerde kullanılmak üzere güneş yılına göre düzenlenmiş bir takvimdir. 1 Mart bu takvimin başlangıcı kabul edilir.
RÜŞTİYE : Osmanlı Devleti döneminde ortaokullara verilen isim.
Kavramlar Sözlüğü ÖPR yazısı toplam 4824 defa okundu
Kavramlar Sözlüğü ÖPR | Sözlükler Sayfayı Yazdır    Kavramlar Sözlüğü ÖPR | Sözlükler Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Kavramlar Sözlüğü ÖPR | Sözlükler
Kavramlar Sözlüğü ÖPR | SözlüklerKavramlar Sözlüğü ÖPR | SözlüklerKavramlar Sözlüğü ÖPR | Sözlükler