Edebi Deyimler Terimler TUÜ | Sözlükler

Edebi Deyimler Terimler TUÜ | SözlüklerEdebi Deyimler Terimler TUÜ | SözlüklerEdebi Deyimler Terimler TUÜ | Sözlükler
Edebi Deyimler Terimler TUÜ | Sözlükler Edebi Deyimler Terimler TUÜ | Sözlükler
Edebi Deyimler Terimler TUÜ | SözlüklerEdebi Deyimler Terimler TUÜ | SözlüklerEdebi Deyimler Terimler TUÜ | Sözlükler
Edebi Deyimler Terimler TUÜ | SözlüklerEdebi Deyimler Terimler TUÜ | SözlüklerEdebi Deyimler Terimler TUÜ | Sözlükler
Edebi Deyimler Terimler TUÜ | SözlüklerEdebi Deyimler Terimler TUÜ | Sözlükler
Edebi Deyimler Terimler TUÜ | SözlüklerEdebi Deyimler Terimler TUÜ | SözlüklerEdebi Deyimler Terimler TUÜ | Sözlükler
Edebi Deyimler Terimler TUÜ | SözlüklerEdebi Deyimler Terimler TUÜ | SözlüklerEdebi Deyimler Terimler TUÜ | Sözlükler
Edebi Deyimler Terimler TUÜ | Sözlükler Edebi Deyimler Terimler TUÜ | Sözlükler
Edebi Deyimler Terimler TUÜ | SözlüklerEdebi Deyimler Terimler TUÜ | SözlüklerEdebi Deyimler Terimler TUÜ | Sözlükler
 
Edebi Deyimler Terimler TUÜ
Kategori : Sözlükler

Edebiyat Sözlüğü
-Deyimler ve Terimler-
                                 - T -

TÂBİR : Deyim. Anlatım. İfade.
TÂBİRNÂM : Rüyaları yorumlayan kitap.
TAÇ BEYİT : Kasidelerde şairin adı bulunan beyit. Genellikle kasidenin en güzel beytidir.
TAHLİL : Çözümleme. Bir şeyi incelemek üzere parçalara ayırma.
TAHKİYE : Tasarlanmış ya da gerçek olayları hikâye etmek, anlatmak.
TAHMİS : Başkasına ait bir gazelin her beytine üçer dize ekleyerek beşer dizelik bentler haline getirme. Eklenen dizeterjses ve anlam'bakımından asıl beyitlerin devamı gibidir ve onu zenginleştirir.
TALÂKAT : Hitabet. İnşat. Karşısındakini heyecanlandırıp fikirlerini kabul ettirecek kadar güzel söyleme.
TANZİR : Bkz: Nazire.
TARDİYE : Beş dizelik bentlerden oluşan nazım türü. Daha çok bir mesnevi arasında söylenen gazel şeklinde olur.
TARİH BEYTİ : Bkz: Ebced.
TA'RİZ : Bkz: Kinaye.
TASAVVUF : Tanrı'nın niteliğini ve evrenin oluşumunu varlık birliği 'Vahdet-i vücud' anlayışıyla açıklayan dinî ve felsefî akım. İslâm mistisizmi.
TASVİR : Bir şeyi ayrıntılarıyla anlatmak, resmini yapmak. (Yazı ile resim yapar gibi anlatılan şeyi göz önünde canlandırmak) Kompozisyon.
TAŞLAMA  : Yergi. Hicviye. Bir kimsenin kusurlarını ve gülünç yanlannı alaylı bir dille anlatan nazım türü.   Düzyazı ile de taşlama yapılabilir.
TAŞTİR (Teştir) : Başkalarına ait bir gazelin her beytinin birinci ve ikinci dizeleri arasına üç dize yerleştirme (Tahmiste ek dizeler beyit arasına değil beyit sonuna gelir).
TECNİS : Bkz: Cinas.
TECVlT : Kur'ân okurken, vurgu, uzatma gibi yönlerden kelimelerin hakkını verme.
TEFRİKA : Gazetelerde her gün bölüm bölüm yayımlanan roman gibi uzun yazı parçası.
TEFSİR : Yorum. Açıklama.
TEHZİL : Gülünçleme. Alaya alma. Ünlü bir nazımı, gülünçleştirmek. Değiştirerek gülünç hale getirmek.
TEKERLEME : Masalların başında veya söz aralarında, kelimelerin ses benzerliğinden yararlanılarak söylenilen yarı anlamlı, yarı anlamsız sözler.
TE'LİF : Eser yazma.
TELMİH : Anlatılmak istenen şeyi söz arasında imalı olarak belli etme, açıkça söylememe.
TEMA : Ana konu. Bir sanat eserinde işlenen konu, düşünce, görüş.
TEMAŞA : Haz duyarak, hoşlanarak seyretme. Piyes, bale, dans gibi seyirlik oyunlara 'temaşa oyunu' deniyor.
TENKİD : Bkz: Eleştirme.
TERANE : Usandıracak kadar tekrarlanan söz. Nağme, ahenk.
TERBİ : Başkasına ait bir gazelin beyitlerine ikişer dize ekleyerek dörtlü bent haline getirme.
TERCM BENT : Divan edebiyatının nazım türlerinden biridir: Her bentin sonunda ayni beyit tekrarlanır. Beş ile on beyit arasında değişen bentlerden kurulur. Bentleri birbirine bağlayan beyte 'vasıta beyti' denir. Felsefe ve din konularını işler, şikâyetleri dile getirir, hicveder
TERCÜME-İ HAL :  Bkz: Biyografi
TERKİB-İ BENT : Uyakları başka başka olan birkaç bentten meydana gelir. Bentler gazel şeklinde uyaklanır. Bütün dizelerin birbirleriyleuyaklı olması da mümkündür. Terci-i bent'ten farkı, vasıta beytinin aynen tekrarlanmayıp değişmesidir.
TEŞBİH :  Bkz: Benzetme.
TEVİL :  Başka bir anlam ile yorumlama. Kendi maksadına uygun anlam verme.
TEVRİYE : Birkaç anlamı olan bir kelimenin en uzak anlamını hedef tutarak meramını gizleme. Bir kelimeyi iki anlama gelecek şekilde kullanma.
TEZKİRE : Biyografi. Tercüme-i hal. (Bkz.: Biyografi)
TEZKİRE-TÜŞŞUARA : Şairlerin hayatları ve eserleri hakkında bilgi veren tezkire. (Bu tezkireler ansiklopedik biyografi niteliğindedir).
TİRAD : Bir tiyatro oyununda oyuncuların uzun soluklu konuşması.
TİYATRO : Sahne eseri. Bu eserlerin oynanma sanatı ve oynandığı yer.
TRAJEDİ : Konusunu tarihten, efsanelerden, mitolojiden ve ünlü kişilerin hayatından veya ilahların yaptıklarından alan tiyatro.
TULUAT : Yazılı bir metne dayanmadan, oyuncuların bir taslağa göre oynadıkları sahne oyunu. Amacı seyircileri güldürmek, eğlendirmektir. Halka doğrudan doğruya hitap ederdi ve telkin kuvveti fazla idi. Bu yüzden eğlendirmekten, güldürmekten başka, öğretici bir niteliği de vardı.
TUYUĞ : Eski Türk Edebiyatı'nda kullanılan bir nazım türüdür. Halk Edebiyatı'ndan Divan Edebiyatı'na geçmiştir. Dört dizeden ibarettir ve uyakları rubaide olduğu gibi düzenlenir.
TüRKü : Hece ölçüsüyle yazılmış ve halk ezgileriyle bestelenmiş şiir (manzume). Bir olay karşısında duyguları, tepkileri dile getirir. Genellikle acıklı bir olay üstüne yakılır. Ama bu olay destanlardaki gibi milleti sarsan nitelikte değildir. Türkünün konusu daha çok su baskını, deprem, göçler, eşkıya baskınları, askere gidip dönmeme, dönüp de görmeme, bir kızın sevdiğinden başkasına verilmesi gibi olaylardır.
TÜRKÜ YAKMAK : Manileri bestelemek, ezgi uydurmak.

                           - UÜ -

ULAMA : Bir kelimenin sonu ile hemen ondan sonra gelen kelimenin başı birleştirilir ve tek kelime gibi okunur. Buna ulama denir.
UYAK : İki veya daha fazla dizenin sonunda aynı seslerin tekrarlanması. Kafiye.
ÜMANİZM : (Fr. Humanisme'den) Bireyleri değil de topluluğu meydana getiren tek ruhu konu olarak alan edebiyat çığırı.
ÜSLÛP : Bir sanatçının özel anlatış, özel yapış yolu. Yazarın anlatış biçimini başkalarından ayıran özelliği.
Edebi Deyimler Terimler TUÜ yazısı toplam 4899 defa okundu
Edebi Deyimler Terimler TUÜ | Sözlükler Sayfayı Yazdır    Edebi Deyimler Terimler TUÜ | Sözlükler Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Edebi Deyimler Terimler TUÜ | Sözlükler
Edebi Deyimler Terimler TUÜ | SözlüklerEdebi Deyimler Terimler TUÜ | SözlüklerEdebi Deyimler Terimler TUÜ | Sözlükler