Edebi Deyimler Terimler SŞ | Sözlükler

Edebi Deyimler Terimler SŞ | SözlüklerEdebi Deyimler Terimler SŞ | SözlüklerEdebi Deyimler Terimler SŞ | Sözlükler
Edebi Deyimler Terimler SŞ | Sözlükler Edebi Deyimler Terimler SŞ | Sözlükler
Edebi Deyimler Terimler SŞ | SözlüklerEdebi Deyimler Terimler SŞ | SözlüklerEdebi Deyimler Terimler SŞ | Sözlükler
Edebi Deyimler Terimler SŞ | SözlüklerEdebi Deyimler Terimler SŞ | SözlüklerEdebi Deyimler Terimler SŞ | Sözlükler
Edebi Deyimler Terimler SŞ | SözlüklerEdebi Deyimler Terimler SŞ | Sözlükler
Edebi Deyimler Terimler SŞ | SözlüklerEdebi Deyimler Terimler SŞ | SözlüklerEdebi Deyimler Terimler SŞ | Sözlükler
Edebi Deyimler Terimler SŞ | SözlüklerEdebi Deyimler Terimler SŞ | SözlüklerEdebi Deyimler Terimler SŞ | Sözlükler
Edebi Deyimler Terimler SŞ | Sözlükler Edebi Deyimler Terimler SŞ | Sözlükler
Edebi Deyimler Terimler SŞ | SözlüklerEdebi Deyimler Terimler SŞ | SözlüklerEdebi Deyimler Terimler SŞ | Sözlükler
 
Edebi Deyimler Terimler SŞ
Kategori : Sözlükler

Edebiyat Sözlüğü
-Deyimler ve Terimler-

                            - S -

SAĞU : Bkz: Ağıt.
SAHNE : Tiyatroda oyunun oynandığı ve olayların geçtiği yer. Bir kişinin içeri girmesi ve çıkması ile perdelerin bölündüğü parçalara da sahne denir.
SÂKİNÂME : Sâkî, içki dağıtan demektir. Sakiyi, meyhaneyi ve içkiyi övmek için yazılan kasidelere 'sâkinâme' denir.
SALNAME  : Yıllık. Bir yıllık olayları gösteren kitap.
SATİR : Hayatın gülünç taraflarını belirten, gülünç huyları olan insanlarla alay eden, onları kötüleyen sanat. Şiir, roman, hikâye, fıkra türünde yazılabilir. Hiciv. Mizah.
SATRANÇ : Edebiyattaki anlamı, aruzun 'müfteilün müfteilün' kalıbı ile yazılmış halk şiiridir.
SAZ ŞAİRİ : Saz çalarak kendisinin veya başkasının şiirlerini okuyan halk şairi. Bunlara 'Âşık'da denir.
SECİ : Düzyazı içindeki bazı kelimelerin uyaklı olması (Divan Edebiyatında önemli bir yeri vardır.)
SEFARETNAME : Elçi olarak bulundukları ülkelerde gördüklerini edebî bir üslûpla anlatan sefirlerin (elçilerin) eserine 'Sefaretnâme' denir.
SELASET : Akıcılık. Anlatıştaki kolaylık, rahatlık, akıcılık. Akıcı söz ve düzgün anlatışa 'selîs' denir.
SEMAÎ : Dört dizeden ibaret şarkı türü. Sevgi, güzellik konularını işler v özel bir usulle bestelenir.
SEMBOL  : Bkz: Remiz.
SEMBOLİZM : Konuları sembollü, rumuzlu anlatan edebiyat akımı. Bu akımda şairler, doğrudan doğruya sesle anlatılamayan derin duyguları sembolik kelimelerin müziğiyle anlatmaya çalışırlar. Türk sembolizminin en ünlü şairi Ahmet Haşim'dir.
SENARYO : Bir tiyatro ya da sinema eserinin sahnelerini gösteren(na-sıl olacağını ayrıntılı anlatan), konuşmaları belirten metin. Konuyu (mesela bir romanı) çekime hazırlayan, hikâye-leştiren kişiye 'senaryocu', konuşmaları yazana da 'diyalogcu' denir.
SERBEST MÜSTEZAT: Hem aruz hem hece vezniyle yazılabilen nazım şekli. Bu tür şiirlerde bir dizeye 'ziyade' adı verilen yarım bir dize eklenir ve tam dizenin altına yazılır. Böylece dizeler uzunlu kı-salı olur.
SERBEST NAZİM : Vezin, uyak gibi kayıtlarla bağımlı olmayan nazım türü.
SERGİLEME : Bir konuyu açma, yayma ve açıklama. Tiyatro eserinin ilk sahnelerinde ve ilk perdesinde, eserin daha iyi anlaşılması için gerekli tanıtmayı yapma, öncelikleri bildirme. Teşhir.
SERVETİ FÜNUN : Servet-i Fünun adlı dergide toplanan genç yazarların kurduğu ve geliştirdiği bir edebiyat çığırı. 1896'dan 1901'e kadar devam eden bu çığırın ünlü yazarları şunlardır:
Recai-zâde Mahmut Ekrem (önder idi), Tevfik Fikret, Haiit ZiyaUşaklıgil, Cenap Sahabettin, Hüseyin Cahit Yalçın, Ahmet Hikmet, Mehmet Rauf, Süleyman Nazif, Süleyman Nesip, Hüseyin Suat, Hüseyin Siret, Ali Ekrem, Celal Sahir, Faik Ali. Divan Edebiyatı geleneğini yıkan çığır Servet-i Fünun çığırıdır. Bu akımda Avrupa Edebiyatı örnek alınmış ve bundan sonra Türk Edebiyatı tamamen Avrupa Edebiyatı'nın etki alanına girmiştir. Fakat bu çığır, Arapça ve Farsça kelimeleri çok kullandığı için halka değil ancak okumuşlara hitap edebilmiştir. Serveî-i Fünuncular daha çok Fransız realizmini, sembolizmini ve parnasizmini örnek almışlardır.
SİYER : Hz, Muhammed'in hayatını anlatan eserlere denir.
SKEÇ : Diyalog halinde yazılmış, kısa, eğlendirici sahne eseri. Müzik ve bale üzerine kurulur ve müzikhollerde, kabarelerde oynanır. Son zamanlarda ise daha çok radyo ve televizyon için yazılıyor.
SONE : Fransızca "sonnef'den alınmıştır ve klasik bir nazım türüdür. İlk ikisi dörder dizelik, sonrakiler üçer dizelik dört bentten oluşur. Batı'da sonenin konusu sadece aşktır. Bizde ise değişik konularda olur.
SÖYLEV : Nutuk. Hitabet. Bir fikri, bir duyguyu aşılamak için söylenen uzunca sözler Kalabalığa karşı söylenir.
SÖZLÜK : Lügat. Bir dildeki kelimelerin, sözlerin belli bir sıra ile anlamlarını, aralarındaki ilgileri gösteren kitap. Bir dildeki bütün sözleri anlatan sözlükler olduğu gibi, (burada yaptığımız gibi) belli konularda geçen kelime ve sözleri anlatan sözlükler de vardır.
SÛRNÂME : Divan Edebiyatf nda düğün şenliklerini (özellikle sünnet düğünlerini) anlatmak için yazılan yazı. Manzum veya düz yazı ile yazılabilir.                                                                       
SÜRREALİZM : Gerçeküstücülük. Bilinçaltı gerçeğini, rüyada olduğu gibi parçaları birbirini tutmaz bir ifade ile anlatmaya çalışan edebiyat akımı. 20. yüzyılda, Fransa'da, Freud'un görüşlerine dayanılarak kurulmuş ve geliştirilmiştir.

                               - Ş -

ŞAH BEYİT : Divan Edebiyatında bir şiirin en güzel beyti.
ŞAHESER  : Bkz : Başeser.
ŞARKI : Türk Edebiyatı'nın öz malı olan, hiçbir milletten alınmamış ve Türk zevkinin yaratıp geliştirdiği yaygın bir nazım türü. Bestelenmek, bestelenip söylenmek için yazılan şiir veya manzumelerdir. Uzunlukları iki ile beş dörtlük arasında eleğisin Fakat şarkı yüksek zümre edebiyatının bir ürünüdür. Divan şiirinin en güzel şarkılarını yazan şairimiz Nedim'dir.
ŞATHİYAT : Ciddi bir düşünceyi şaka ve alay perdesi altında anlatmak için yazılan iğneli, mizahh yazılar.
ŞİTAİYYE : Kış mevsimini anlatan manzume. Kasidelerde kışı ve soğukları anlatan bölüm.
Edebi Deyimler Terimler SŞ yazısı toplam 6611 defa okundu
Edebi Deyimler Terimler SŞ | Sözlükler Sayfayı Yazdır    Edebi Deyimler Terimler SŞ | Sözlükler Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Edebi Deyimler Terimler SŞ | Sözlükler
Edebi Deyimler Terimler SŞ | SözlüklerEdebi Deyimler Terimler SŞ | SözlüklerEdebi Deyimler Terimler SŞ | Sözlükler