Aziz Efendi | şairler Yazarlar

Aziz Efendi | şairler YazarlarAziz Efendi | şairler YazarlarAziz Efendi | şairler Yazarlar
Aziz Efendi | şairler Yazarlar Aziz Efendi | şairler Yazarlar
Aziz Efendi | şairler YazarlarAziz Efendi | şairler YazarlarAziz Efendi | şairler Yazarlar
Aziz Efendi | şairler YazarlarAziz Efendi | şairler YazarlarAziz Efendi | şairler Yazarlar
Aziz Efendi | şairler YazarlarAziz Efendi | şairler Yazarlar
Aziz Efendi | şairler YazarlarAziz Efendi | şairler YazarlarAziz Efendi | şairler Yazarlar
Aziz Efendi | şairler YazarlarAziz Efendi | şairler YazarlarAziz Efendi | şairler Yazarlar
Aziz Efendi | şairler Yazarlar Aziz Efendi | şairler Yazarlar
Aziz Efendi | şairler YazarlarAziz Efendi | şairler YazarlarAziz Efendi | şairler Yazarlar
 
Aziz Efendi
Kategori : şairler Yazarlar

Aziz Efendi (? - 1798) Hayatı Eserleri 

(18. yy Edebiyatında Nesir)
Onsekizinci yüzyılda Batı'da (Berlin'de) elçilik yapan aydın siyaset adamlarımızdan biri de Giritli Aziz Ali Efendi'dir. Fakat Aziz" Efendi sefaretnâmesiyle değil, "Muhayyelât" adlı hikâye kitabıyla ün yapmıştır.
Girit'in Kandiye kasabasında doğan Aziz Efendi, Girit Defterdarlığı tahmiscisi (kahvecisi) Mehmed Emin Efendi'nin oğludur. Babasından kalan büyük serveti kısa zamanda har vurup harman savurduktan sonra İstanbul'a gelmiş, saray silâhşörleri arasına katılmıştır. Daha sonra Sakız Adası'nda ve Belgrad'da memuriyetlerde bulunhrıuş, 1798'de elçi olarak bulunduğu Berlin'de ölmüştür.

Hurûfî ve Bektaşî akidelerine meyli olan Aziz Efendi aynı zamanda bir tasavvuf şairidir. Fakat, yukarıda da söylediğimiz gibi onun büyük ve çok değerli eseri "Mtıhayyelâf'ı-dır. "Birinci Hayâl", "ikinci Hayâl", "Üçüncü Hayâl" adlarıyla üç bölümden oluşan hayalî hikâyeleri, eski Şark masallarıyla bugünkü hikâye arasında bir merhale, bir aşama sayılır. Biraz "Binbir Gece Masalları"™ andırmakla beraber, gerçek hayat hikâyeleri örneklerine de rastlanır.

Sade, zevkli bir üslûpla yazılan Muhayyelât İstanbul'da birkaç defa basılmış, İngilizce'ye de tercüme edilmiştir.

Muhayyelât'in tamamı Ahmed Kabaklı tarafından çok güzel bir şekilde sadeleştirilmiş ve 1973'te Millî Eğitim Bakanlığı 1000 Temel Eser dizisinin 70. kitabı olarak yayınlanmıştır.

Muhayyelât'dan:
"...Çünki kadın uşakdan dahî ruhsat aldı. İptida Şam'da mevcut cariyelerin cümlesini esirci karılar marifetiyle getürüb seyr etdi. Ba'dehu bir köhne ferace giyüb tebdilü's-sure iki câriye ile mahallât-i Şam'ı bi-nefsihâ tecessüse çıkdı..."

---

TEZKİRELER
Onsekizinci yüzyılda tezkire yazanlar az değildir. Bilindiği gibi tezkireler, şair ve edibleri kısa kimlikleriyle eserlerinden örnekler vererek tanıtan kitaplar (antolojiler) dir.

SAFAÎ TEZKİRESİ:
Asıl adı Mustafa olan Safaî İstanbul'da doğmuştur. Doğum tarihi bilinmiyor. 1725 te öldüğü zaman Şıkk-ı Sânî Defterdarı idi. Tezkiresinde 1640'tan 1722'ye kadar 82 yılda yetişmiş 486 şair tanıtılır.

SALİM TEZKİRESİ:
Bu isimle anılan tezkirenin yazarı Mehmed Emin Salim Efendi (1688-1734) dir. İstanbul'da müderrislik yapmış, Selanik ve Galata kadılıklarında bulunmuştur. Tezkiresinde 1687'den 1722'ye kadar geçen 35 yılda yaşamış 419 şairi tanıtır.

ESRAR DEDE TEZKİRESİ:
Asıl adı Mehmed olan Esrar Dede (1748-1796) İstanbul'da doğmuş ve yine İstanbul'da ölmüştür. Şeyh Galib'in değerli dostu ve sadık müridi idi. Arapça ve Farsça'dan başka Rumca, Latince ve İtalyanca da bilen bu Mevlevî dervişinin güzel tasavvufi şiirleri de vardır. Tezkiresinin asıl adı "Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye" dir. 200 den fazla Mevlevî şairinin biyografisini ve onlara dair menkıbeleri anlatır.

MUSTAKÎMZADE TEZKİRESİ:
Asıl adı Şeyh Süleyman Sadeddin Efendi olan Mustakîmzâde, asrın tanınmış biyografi âlimi, aynı zamanda hattat ve şairidir. İstanbul1 da doğmuş ve yine İstanbul'da ölmüştür. "Tuhfetü'l-Hattattin" adlı eserinde Türk, Arap ve Fars hattatlarından 1645'ini tanıtır. Din, tasavvuf ve hat sanatı hakkında daha pek çok kitabı ve şiirleri vardır. "Devhatü'l-Meşayık" adlı eserinde şeyhülislamlık makamının kuruluşundan kendi devrine kadar gelen şeyhülislamların hayatlarını anlatır. "İstilahatü'ş-Şi'riyye" adlı eseri ise Divan edebiyatının ilk 'Terimler Sözlüğü'dür Bu kitabında alfabe sırasiyle 58 terim yer alır.

Aziz Efendi yazısı toplam 3983 defa okundu
Aziz Efendi | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    Aziz Efendi | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Aziz Efendi | şairler Yazarlar
Aziz Efendi | şairler YazarlarAziz Efendi | şairler YazarlarAziz Efendi | şairler Yazarlar