Naima | şairler Yazarlar

Naima | şairler YazarlarNaima | şairler YazarlarNaima | şairler Yazarlar
Naima | şairler Yazarlar Naima | şairler Yazarlar
Naima | şairler YazarlarNaima | şairler YazarlarNaima | şairler Yazarlar
Naima | şairler YazarlarNaima | şairler YazarlarNaima | şairler Yazarlar
Naima | şairler YazarlarNaima | şairler Yazarlar
Naima | şairler YazarlarNaima | şairler YazarlarNaima | şairler Yazarlar
Naima | şairler YazarlarNaima | şairler YazarlarNaima | şairler Yazarlar
Naima | şairler Yazarlar Naima | şairler Yazarlar
Naima | şairler YazarlarNaima | şairler YazarlarNaima | şairler Yazarlar
 
Naima
Kategori : şairler Yazarlar

Naima (1655-1716)

(18. yy Edebiyatında Nesir)
Osmanlı tarihçilerinin en büyüklerinden biri olan Naimâ 1655 yılında Halep'te doğdu. Asıl adı Mustafa Nâim'dir. Genç yaşında istanbul'a gelerek Baltacılar Ocağı'na girdi. Kısa zamanda zekâ ve yetenekleri sayesinde Divan-ı Hümâyûn kâtibi oldu. Daha sonra Sadrazam Amcazade Hüseyin Paşa tarafından vakanüvisliğe getirildi.

O, tarihi yüksek bir ilim olarak kabul ediyor, tarihten ilmî, idarî, sosyal ibretler alınması gerektiğini söylüyordu. Ona göre tarih bilgisi insanları uyanık tutar, âlimlerin zekâsını arttırır. Onun için olayları sebep ve sonuçlanyla objektif olarak ele almak, öyle yorumlamak ve açık lisanla, yani kolay anlaşılan bir dille yazmak gerekir. Kendisi de böyle yapmıştır.

"Naimâ Tarihi" diye anılan ünlü eserinin asıl adı "Ravzatü'l-Hüseyin fi Ah bar-ı Haakayn (Doğu ve Batı Haberlerinin Özeti Hakkında Hüseyin'in Bahçesi)" dir. Eserini böylece Amcazade Hüseyin Paşa'ya ithaf etmesi, ona teşekkür içindir. Çünkü bu tarihi kendisine "Şarihü'l-Menar" adlı eseri örnek alarak yazmasını söyleyen odur.

Nâimâ Tarihi 6 cilttir. Bunda, 1574'den 1659 yılına kadar geçen olaylar ayrıntılı olarak anlatılır. Bu tarihin, İstanbul'un muhtelif kütüphanelerinde çok sayıda yazmaları vardır. Bunların bazısında olaylar 1591'den (Hicrî 1000) başlıyor. Eserin ilk baskısı İbrahim Müteferrika tarafından basılmıştır.
Nâimâ, 1716 yılında Patras (Mora) da, 63 yaşında iken öldü.

Nâımâ'dan
"...Bir şahsı Firenk heyetine koyup, yüz altın ve altı bin akçe, bir timâr verip, mektubu küf far ortasına bırak diye sırran tefhim eyledi. Badehu taşra çıkarıp seni vezire gönderirim, vardığında kale hali mukadderdir ve kâfir kışlak tedbirin gördüler. Beş on güne dek erişmezseniz hâl müş-kil olur diyesin. Mektup sorarsa, yoktur, ele girmek havlinden vermediler diye ağızdan söyleyesin, eğer ele girersen kendini altı bin kuruş pahaya dek kesesin, çıkarayım ve kal'a ahvalini sual ederlerse mektub-ı ma'hûd ahvalin söyleyesin, diye tâlim etti..."

---
Naima yazısı toplam 3138 defa okundu
Naima | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    Naima | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Naima | şairler Yazarlar
Naima | şairler YazarlarNaima | şairler YazarlarNaima | şairler Yazarlar