Tarih Devirleri | Dünya Tarihi

Tarih Devirleri | Dünya TarihiTarih Devirleri | Dünya TarihiTarih Devirleri | Dünya Tarihi
Tarih Devirleri | Dünya Tarihi Tarih Devirleri | Dünya Tarihi
Tarih Devirleri | Dünya TarihiTarih Devirleri | Dünya TarihiTarih Devirleri | Dünya Tarihi
Tarih Devirleri | Dünya TarihiTarih Devirleri | Dünya TarihiTarih Devirleri | Dünya Tarihi
Tarih Devirleri | Dünya TarihiTarih Devirleri | Dünya Tarihi
Tarih Devirleri | Dünya TarihiTarih Devirleri | Dünya TarihiTarih Devirleri | Dünya Tarihi
Tarih Devirleri | Dünya TarihiTarih Devirleri | Dünya TarihiTarih Devirleri | Dünya Tarihi
Tarih Devirleri | Dünya Tarihi Tarih Devirleri | Dünya Tarihi
Tarih Devirleri | Dünya TarihiTarih Devirleri | Dünya TarihiTarih Devirleri | Dünya Tarihi
 
Tarih Devirleri
Kategori : Dünya Tarihi

Tarih Devirleri (Çağlar) 

M.Ö. 3500'de Sümerlerin çivi yazısını bulmasıyla başlayıp, günümüze kadar devam eden dönemdir.
Tarihi Devirler (Tarih Çağları)
1) İlkçağ
2) Ortaçağ
3) Yeniçağ
4) Yakınçağ

* İlkçağ (M.Ö. 3500 - M.S 375 veya 476)
Eskiçağ olarak da isimlendirilen bu dönem M.Ö 3500 de yazının icadıyla başlayıp, M.S. 375'de Kavimler Göçü'nün başlaması veya M.S 476'da Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla sona eren dönemdir. İlkçağ'ın siyasi yapısına site adı verilen şehir devletleri hakimdir. Şehir devletlerinin yanısıra, ilk merkezi imparatorlukların kurulması da bu dönemdedir. Orta Asya göçebe toplumları hariç, diğer ilkçağ toplumlarında sınıf ayrılıkları görülmüştür.  Çok tanrılı dinler yaygındır. Dönemin sonlarına doğru, Musevilik ve Hristiyanlık gibi tek tanrılı semavi dinlerde doğmuştur. İyon ve Yunan şehir devletlerinde ilkel demokrasi uygulamaları görülmüştür. Yine bu şehir devletlerinde serbest düşünce ortamı mevcut olup, pozitif bilimlerde önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Birçok bilimin temeli de bu dönemde atılmıştır. Sömürgeciliğin ilk örnekleri olarak kabul edilen, koloni faaliyetleri de ilkçağda başlamıştır.
 
* Ortaçağ (375 veya 476 - 1453)
Kavimler Göçü'nün başlaması veya Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla başlayıp, İstanbul'un Türkler tarafından fethine kadar geçen süredir. Bu dönemde Ortaçağ Avrupası'nın siyasi hayatına feodalite, düşünce hayatına ise skolastizm hakimdir. Ekonominin temeli ise tarımdır. Toplumsal sınıf ayrılıkları bu dönemde de devam etmiştir. Buna karşılık, Doğu (İslam) dünyası gelişmiş, Avrupa'nın çok önünde bir medeniyet meydana getirmiştir. Tek tanrılı dinler yaygınlaşmıştır. Savaşlar din ağırlıklıdır. Bu durumun en iyi örneği de Ortaçağ'da İslam dünyası ve Hristiyan dünyasını karşı karşıya getiren Haçlı Seferleri'dir.

* Yeniçağ (1453 -1789)
İstanbul'un fethiyle başlayıp, 1789 Fransız İhtilaliyle sona eren dönemdir. Bu dönemde feodalite yıkılıp, merkezi krallıklar güçlenmiştir. Avrupa toplumları Coğrafi Keşifler, Rönesans ve Reform hareketleriyle gelişmeyi engelleyici faktörleri ortadan kaldırmışlardır. Ekonomik, siyasi ve kültürel açıdan hızlı bir şekilde gelişmeye başlamışlardır. Bu gelişmelerin bir sonucu olarak aydınlanma çağını yaşayan Avrupa'ya karşılık, Doğu Türk-İslam dünyası gelişmelerin gerisinde kalmıştır. Bu dönemde Coğrafi Keşiflerin yapılmasıyla, ticaret yolları yön değiştirmiş ve sömürge imparatorlukları kurulmuştur.
 
* Yakınçağ (1789-günümüze kadar )
1789 Fransız İhtilali'yle başlayıp, gunumuze kadar geçen dönemdir. Bununla birlikte birçok tarihçinin ortak görüşü, Yakınçağ'ın da kapandığı yönündedir. Bunun kanıtı da insanoğlunun Uzay Çağı, Atom Çağı veya günümüzde yoğun olarak telaffuz edilen Bilgi Çağı'nı yaşamasıdır. Yakınçağ'da milliyetçilik fikrinin yaygınlaşmasıyla, çok uluslu merkezi imparatorluklar parçalanıp yıkılmışıardır. Mutlak krallıklar yerini meşruti yönetimlere, daha sonra da cumhuriyet yönetimlerine bırakmıştır. İnsan hak ve özgürlükleri kanunlarla güvence altına alınmış, laik devlet ve anayasal devlet anlayışları doğmuştur. Bu dönemin diğer önemli bir olayı ise, Sanayi İnkılabı olmuştur. Sanayi İnklabl'nın bir sonucu olarak, hammadde ve pazar ihtiyacı artmış, sömürgecilik daha da hızlanmıştır.
Gerek milliyetçilik hareketleri, gerekse sömürgecilik faaliyetleri, 20. yüzyıl başlarında I. Dünya Savaşı'nın yaşanmasına neden olmuştur.  I. Dünya Savaşı sonunda yapılan antlaşmaların çok ağır şartlar taşıması, yüzyılın ortalarına doğru II. Dünya Savaşı'na da neden olmuştur.
Tarih Devirleri yazısı toplam 13078 defa okundu
Tarih Devirleri | Dünya Tarihi Sayfayı Yazdır    Tarih Devirleri | Dünya Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Tarih Devirleri | Dünya Tarihi
Tarih Devirleri | Dünya TarihiTarih Devirleri | Dünya TarihiTarih Devirleri | Dünya Tarihi