Atatürk ün Ulus Hakkındaki Görüşleri | Atatürk

Atatürk ün Ulus Hakkındaki Görüşleri | AtatürkAtatürk ün Ulus Hakkındaki Görüşleri | AtatürkAtatürk ün Ulus Hakkındaki Görüşleri | Atatürk
Atatürk ün Ulus Hakkındaki Görüşleri | Atatürk Atatürk ün Ulus Hakkındaki Görüşleri | Atatürk
Atatürk ün Ulus Hakkındaki Görüşleri | AtatürkAtatürk ün Ulus Hakkındaki Görüşleri | AtatürkAtatürk ün Ulus Hakkındaki Görüşleri | Atatürk
Atatürk ün Ulus Hakkındaki Görüşleri | AtatürkAtatürk ün Ulus Hakkındaki Görüşleri | AtatürkAtatürk ün Ulus Hakkındaki Görüşleri | Atatürk
Atatürk ün Ulus Hakkındaki Görüşleri | AtatürkAtatürk ün Ulus Hakkındaki Görüşleri | Atatürk
Atatürk ün Ulus Hakkındaki Görüşleri | AtatürkAtatürk ün Ulus Hakkındaki Görüşleri | AtatürkAtatürk ün Ulus Hakkındaki Görüşleri | Atatürk
Atatürk ün Ulus Hakkındaki Görüşleri | AtatürkAtatürk ün Ulus Hakkındaki Görüşleri | AtatürkAtatürk ün Ulus Hakkındaki Görüşleri | Atatürk
Atatürk ün Ulus Hakkındaki Görüşleri | Atatürk Atatürk ün Ulus Hakkındaki Görüşleri | Atatürk
Atatürk ün Ulus Hakkındaki Görüşleri | AtatürkAtatürk ün Ulus Hakkındaki Görüşleri | AtatürkAtatürk ün Ulus Hakkındaki Görüşleri | Atatürk
 
Atatürk ün Ulus Hakkındaki Görüşleri
Kategori : Atatürk

Atatürk'ün ulus hakkındaki görüş ve düşünceleri

* Halkın sesi, Hakk' ın sesidir.
* Ulus sevgisi kadar büyük sevgi yoktur.
* Büyük şeyleri, yalnız büyük uluslar yapar.
* Büyük şeyleri, yalnız büyük milletler yapar.
* Ulus; dil, kültür ve ülkü birliği ile birdir.
* İlham ve kuvvet kaynağı, milletin kendisidir.
* Büyük ve tarihi olayları büyük milletler yaşayabilir.
* Millete efendilik yoktur, hadimlik (hizmetçilik) vardır.
* Milletleri muahedelerden(antlaşmalardan) ziyade hisler bağlar.
* Tarih, bir milletin kanını, hakkını, varlığını hiçbir zaman inkar etmez.
* Bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler, başka milletlerin şikarıdır (avıdır).
* Bir ulusun evlatlarının fedakarlıları, kahramanlıkları için ölçü bulunamaz.
* Kendiniz için değil; bağlı olduğunuz ulus için elbirliğiyle çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.
* Kendiniz için değil, bağlı olduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 
* Bir ulusun başarısı, mutlaka bütün ulusal güçlerin bir yöne yöneltilmesiyle mümkündür.
* Aslolan iç cephedir. Bu cephe bütün memleketin, bütün milletin vücuda getirdiği cephedir.
* Büyük tehlikeler önünde uyanan milletlerin ne kadar sebatkar oldukları tarihen müsbettir.
* Bayrak bir milletin bağımsızlık alametidir; düşmanın da olsa saygı göstermek gerekir!
* Vatanın müdafaasında ait fiili vazifelerden daha mühim ve mübeccel (yüce) bir vazife olamaz.
* Ulus; dil, kültür ve ülkü birliğiyle birbirine bağlı vatandaşların oluşturduğu siyasal ye sosyal topluluktur.
* Millete efendilik yoktur, hadimlik vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.
* Hakikaten sine-i millete serbest bir ferd olmak kadar dünyada bahtiyarlık yoktur.
* İnsanlar bizzarure (zaruri olarak) kabiliyet-i içtimaiyeyi (toplu kabiliyet) haiz (taşıyan) mahlukattır.
* Hususi (özel) menfaat, ekseriya (çoğunlukla), umumi menfaatle tezat (çelişki) halinde bulunur.
* Bir vücudun parmağının ucundaki acıdan diğer bütün müessir (rahatsız) olur.
* Bir ulusun başarısı, kesinlikle ulusal güçlerin bir doğrultuda toplanması ve yoğunluk sağlanmasıyla olabilir. 
* Ya başaramazsa demek, o milletin ölmüş olduğuna hükmetmek demektir. Bu sebeple millet hayatta oldukça ve fedakarca çalışmaya devam ettikçe başarısızlık söz konusu olamaz.
* Vatan ve milletin kutsal değerlerini kurtarma ve koruma konusunda, son sözü söyleyecek ve bunun hükmünü uygulayacak kuvvet, bütün vatanda bir elektrik şebekesi haline gelmiş olan; milli hareketin kahramanlık ruhudur.
* Bir millet varlık ve bağımsızlığını sağlamak için mümkün olan her şeyi yaptıktan sonra başarılı olur.
* İnançsız idiler; çünkü, milli amaçların ciddiyet ve kesinliğine ve bu amaçların dayanağı olan milli teşkilatın sağlamlığına inanmıyorlardı. Korkak idiler; çünkü kur-tuluş için tek dayanağın millet olduğunu ve olacağını takdir edemiyorlardı, 
* Milletin fertleri, yalnız düşmanın karşısında bulunanlar değil, köyde, evinde, tarlasında bulunan herkes, silahla vuruşan savaşçı gibi kendini görevli hissederek, bütün varlığını mücadeleye verecektir.
* Benim havarilerim yoktur. Ülke ve millete kimler hizmet eder ve hizmete gücü ve liyakatı (uygunluk, layıklık) olduğunu gösterirse havariler onlardır.
* Bir milletin ruhu zapt olmadıkça, bir milletin çalışma yapabilme gücü kırılmadıkça, o millete egemen olmanın imkanı yoktur.
* Bence bir ulusta onurun, namusun ve insanlığın varlığı ve kalıcılığı, mutlaka o ulusun özgürlük ve bağımsız lığına sahip olmasıyla mümkündür.
* Ülke, ulus hizmetlerinde önder olmak isteyenlerin esin kaynağı ulusun gerçek duyguları ve istekleridir. Bizim söz edilmeye değer bir hareketimiz varsa, o da ulusun duygu ve eğilimlerinin varlığına değinmeye çalışmaktır. Her türlü başarı gizinin (sırrının), her çeşit güç ve erkin gerçek kaynağının ulusun kendisi olduğuna inancımız tamdır.
* En iyi kişi, kendinden çok, bağlı olduğu toplumu düşünen, kendini onun varlığının ve mutluluğunun korunmasına adayan insandır.
* Bizim bakış açımız -ki halkçılıktır- gücün, erkin (iktidarın), egemenliğin halkın elinde bulundurulmasıdır. Yine kuşku yok ki bu, dünyanın en güçlü bir temel ilkesidir.
* Ulusa hizmet etmek için en doğru yöntem, her türlü yapmacık gösterişten vazgeçip, ancak ulusun yanında bulunmakla manevi ödülü maddi ödüle yeğlemektir.
* Gerçek zafer, savaş alanlarında başarılı olmak değil, asıl zafer, başarıların kaynaklarını güçlendirmek, ulusu yükseltmektir.
* Bütün harareti, feyzi, kuvveti milli cihandan aldıkça, bütün başlayacağımız işlerde milletin sağlam duygularını önder kabul ettikçe, şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da milleti doğru amaçlara ulaştıracağımıza imanımız sağlamdır. 
* Amal-i milliye (milli işler), irade-i milliye (milli irade) yalnız bir şahsın düşüncesinden değil, bilumum efradı milletin(millet fertlerinin) arzularının, emellerinin muhassalasından (bileşke, sonuç) ibarettir.
* Bir adam ki memleketin ve milletin saadetini düşünmekten ziyade kendini düşünür, bu adamın kıymeti ikinci derecededir.
* Bir heyet-i içtimaiyenin (toplum heyetinin) mutlakama'şeri (ortaklaşa) bir fikri vardır. Eğer her zaman ifade veizhar (gösterme) edilmiyorsa onun adem-i mevcudiyetine (yokluğuna) hükmolunmamalıdır, o fi'liyatta(eylemde) mevcuttur.
* Bir heyet-i içtimaiyenin teşekkül-ü dahilisi (iç oluşumu) ne kadar kuvvetli, ne kadar metin olursa siyaset-i hariciyesi de (dış siyaseti) o nisbette kavi (kuvvetli) rasin(dayanıklı) olur.
* Bir millet, bir memleket için necat (kurtuluş), selamet ve muvaffakıyet istiyorsak bunu yalnız bir şahıstan hiçbir vakit talep etmemeliyiz.
* Bir milletin muvaffakıyatı, mutlaka kuvay-ı umumiye-i milliyenin (milli ve umumi kuvvetlerin) bir istikamette tahaşşüd (birikme) ve tekasüf (yoğunlaşma) etmesiyle mümkündür.
* Hakimiyet-i milliye ve onun mahfuziyetini (korunmasını) rütekeffil (yüklenmiş, sorumlu olmuş) olan bugünkü şekil ve mahiyet-i idaremiz (asıl idaremiz) yalnız saadet-i atiyemizi (gelecekteki saadetimizi) değil, belki şerefimizi, namusumuzu, bütün rvsaf-ı maneviyetimizi (manevi vasıflarımızı) temin eder.
* Her ne suretle olursa olsun hizmet edenler milletten büyük mükafatlara intizar ederlerse doğru bir harekette bulunmuş olmazlar.
* Her şeyaçık söylendiği zaman halkın dimağı hal-i faaliyette bulunacak, iyi şeyleri yapacak ve milletin zararına olan şeyleri red ederek şunun veya bunun arkasıl'ldan gitmeyecektir.
* Her türlü muvaffakiyetin, her nevi kuvvetin, kudretin menba-ı (kaynağı) hakikisi milletin kendisi olduğuna kanaa tim tamdır.
* Herhangi şahıs bir milleti ihtilale sevkedebilir, fakat ihtilali milletin hedefine tevcih(yöneltme) ve isal(ulaştırma) ancak bütün milletin alakasını temin ile mümkündür.
* Herhangi sınıfta emniyetle terakki arzu edilirse aynı meslek ve sanatta bulunan insanların mütesanit (dayanıklı, dayanışık) bir şekil altına girmesi lazımdır.
* Hiçbir millet, diğer milletin yaptığı usulleri telakki ve taklit etmek cihetini iltizam etmemelidir ve kuvvet menbaı(kaynağı), milletin kendisidir.
* Memleketi gezmeli, milleti tanımalı, eksiği nedir görüp göstermeli, milleti sevmek böyle olur. Yoksa lafla muhabbet fayda vermez.
* Memleket ve milletin selameti için çalışanlar, milletin müzaharet (koruma) ve itimadından emin bulunmazlarsa elbette kuvvet-i kalb (kalp kuvveti) ile çalışmazlar.
* Millet işlerinde meşruiyet, ancak milli kararlara istinat etmekle, milletin temayülat-ı umumiyyesine tercüman olmakla hasıldır.
* Milli hakimiyet öyle nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur, milletlerin esirliği üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkumdurlar.
* Muvaffak olabilmek için hakikaten memleketin ve milletin ihtiyacatına mutabık esaslı bir program üzerinde bütün milletin müttehiden (bütün halinde) ve hemahenk (tek yürek) olarak çalışması lazımdır.
* Şahsımız için değil, fakat mensup olduğumuz millet için el birliğiyle çalışalım, çalışmaların en yükseği budur.
* Öldüreceğiz diyenlere karşı ölmeyeceğiz diye harbe girebiliriz. Ama ulusal yaşantı tehlikede olmadıkça harb bir cinayettir.
* Bir ulusun başarısı demek kesinle tüm ulusal güçlerin bir yönde oluşmasıyla, düzenlenmesi ile mümkündür.
* Bir millet varlığını ve istiklalini temin için tasavvuru kabil olan teşebbüsü ve fedakarlığı yaptıktan sonra başarılı olur. Ya başarılı olmazsa demek, o milletin öldüğüne hükmetmek olur. Millet hayatta oldukça başarısızlık düşünülemez.
* Tarih ve olayların yönlendirmesiyle, fiili olarak içinde bulunduğumuz kanlı ve kara tehlikeleri göremeyecek ve bundan üzüntü duymayacak hiçbir vatanseverin düşünülemeyeceğine işaret ettim.
* Eğer vatan denilen şey, kupkuru dağlardan, taşlardan, ekilmemiş sahalardan, çıplak ovalardan, şehirler ve köylerden ibaret olsaydı, onun zindandan hiçbir farkı olmazdı. 
Atatürk ün Ulus Hakkındaki Görüşleri yazısı toplam 7413 defa okundu
Atatürk ün Ulus Hakkındaki Görüşleri | Atatürk Sayfayı Yazdır    Atatürk ün Ulus Hakkındaki Görüşleri | Atatürk Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Atatürk ün Ulus Hakkındaki Görüşleri | Atatürk
Atatürk ün Ulus Hakkındaki Görüşleri | AtatürkAtatürk ün Ulus Hakkındaki Görüşleri | AtatürkAtatürk ün Ulus Hakkındaki Görüşleri | Atatürk