Birleşmiş Milletler Günü | Belirli Günler

Birleşmiş Milletler Günü | Belirli GünlerBirleşmiş Milletler Günü | Belirli GünlerBirleşmiş Milletler Günü | Belirli Günler
Birleşmiş Milletler Günü | Belirli Günler Birleşmiş Milletler Günü | Belirli Günler
Birleşmiş Milletler Günü | Belirli GünlerBirleşmiş Milletler Günü | Belirli GünlerBirleşmiş Milletler Günü | Belirli Günler
Birleşmiş Milletler Günü | Belirli GünlerBirleşmiş Milletler Günü | Belirli GünlerBirleşmiş Milletler Günü | Belirli Günler
Birleşmiş Milletler Günü | Belirli GünlerBirleşmiş Milletler Günü | Belirli Günler
Birleşmiş Milletler Günü | Belirli GünlerBirleşmiş Milletler Günü | Belirli GünlerBirleşmiş Milletler Günü | Belirli Günler
Birleşmiş Milletler Günü | Belirli GünlerBirleşmiş Milletler Günü | Belirli GünlerBirleşmiş Milletler Günü | Belirli Günler
Birleşmiş Milletler Günü | Belirli Günler Birleşmiş Milletler Günü | Belirli Günler
Birleşmiş Milletler Günü | Belirli GünlerBirleşmiş Milletler Günü | Belirli GünlerBirleşmiş Milletler Günü | Belirli Günler
 
Birleşmiş Milletler Günü
Kategori : Belirli Günler

BiRLEŞMİŞ MiLLETLER GÜNÜ (24 Ekim)

Birleşmiş Milletler Örgütü'nün kuruluş tarihi 24 Ekim 1945'tir. Örgüte üye tüm ülkelerde 24 Ekim, "Birleşmiş Milletler Günü" olarak kutlanır. Birleşmiş Milletler Örgütü evrensel barışı, uluslar arasında güvenliği ve dayanışmayl sağlamak amacıyla kurulmuştur. Uluslararası en bÜyük kuruluştur. Bugün Birleşmiş Milletler'in 176 üyesi vardır. Bu sayı gün geçtikçe artmaktadır. 24 Ekim günü kuruluşa üye ülkelerin gazete, dergi, radyo ve televizyonları Birleşmiş Milletler'le ilgili yoyınlar yapar. Okullarda Birleşmiş Milletler'in kuruluş amacı ve organları tanıtılır; çalışmaları anlatılır. Tarih boyunca uluslararasında anlaşmazlıklar hep süregelmiş, sonunda çoğu zaman savaşlar olmuştur. Savaşlar, uluslararası anlaşmazlıklara çözüm getirmemektedir.
Uluslararası en bÜyük savaşlardan ilki, "Birinci Dünya Savaşı"dır. Bu savaşta ülkeler ikiye ayrıldı. Dört yıl süren bu savaş sonunda analar, babalar, amcalar, teyzeler, ablalar, ağabeyler öldü. Çocukları yetim, öksüz kaldı. Ülkeler kana bulandı.

Savaş sonunda ülkelerin endüstri, tarım, ulaştırma gibi gelir kaynaklarında büyük azalmalar oldu. Ülkelerde yokluk ve açlık yaygın duruma geldi. Bu acı görüntüyü gözleyenler uluslararası sorunların ancak barışçı yollarla çözümlenmesi gerektiğine inandılar. Bunu için aralarında 28 Nisan 1919'da Milletler Cemiyeti Antlaşmasını imzalayarak Milletler Cemiyeti'ni kurdular. Milletler Cemiyeti'nin az üyesi olduğundan önemsenmedi, Buna bağlı olarak gelişmedi. Bu nedenle ikinci Dünya Savaşı'nın başlaması Milletler Cemiyeti'nce engellenemedi. İkinci Dünya Savaşı sürerken 26 ülkenin temsilcileri Amerika'nın San fransisko kentinde toplanıp insanlığı savaşların yıkımından korumak için karar aldılar. Ortak bir bildiri yayınladılar. Birleşmiş Milletler Yasası hazırlandı. Yasanın onaylanması ile 24 Ekim 1945 tarihinde " Birleşmiş Milletler Örgütü" kuruldu.

* BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN AMAÇLARI:
-Uluslararası barış ve güvenliği sürdürmek.
-Ülkeler arasında iyi ilişkileri pekiştirmek.
-Uluslararası ekonomik, sosyal, kültürel işbirliğini sağlamak.
-İnsanlık sorunlarının çözümünde, temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesinde birlikte çalışmalar yapmak.

* Konsey:
Siyasal alanda bir yürütme organıdır.
11 üyesi olan bu kurulun görevleri şunlardır:
-Birleşmiş Milletler'in amaç ve ilkelerine uygun biçimde barış ve güvenliği korumak.
-Uluslararası bir anlaşmazlığa yol açabilecek her türlü çekişmeli durumu soruşturmak.
-Uluslararasında çekişmeli konularda anlaşma koşullarını önermek.
-Silahlanmayı denetleyecek planlar hazırlamak.
-Barışa karşı bir tehlike veya saldırı olup olmadığını araştırarak, izlenecek yolu önermek.
-Saldırganlara karşı askeri birlikler kurularak önlemler almak.

* Ekonomik ve Sosyal Konsey:
Genel kurulca seçilen 27 üyeden oluşur. Üyelikleri sona erenler yeniden seçilebilirler.

* Başlıca görevleri şunlardır:
-Birleşmiş Milletler'in ekonomik ve sosyal çalışmalarını yürütmek.
-Uluslararası ekonomik, sosyal, kültürel konularda raporlar hazırlamak.

* Uluslararası Adalet Divanı:
Uluslararası Adalet Divanı, Birleşmiş Milletler'in yargı organıdır. Ülkeler, istedikleri davayı Adalet Divanı'na götürürler. Divan 15 yargıçtan oluşur. Yargıçlar, Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi'nce seçilirler. Görev süreleri dokuz yıldır. Divanda bir devletten iki yargıç bulunamaz. Uluslararası Adalet Divanı, Hollanda'nın başkenti Lahey'dedir.

* Genel Sekreterlik:
Genel Sekreterlik, Birleşmiş Milletler'in öbür organlarının çalışmaları için gerekli ortam ve koşulları sağlar. Ortaya konan program ve politikaları uygular. Uluslararası barış ve güvenliği bozucu olaylar konusunda raporlar hazırlayıp Güvenlik Konseyi'ne sunar.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÖRGÜTÜNE YARDIMCI KURULUŞLAR

* UNESCO:
Birleşmiş Milletler Örgütü'ne üye ülkelerin bilim, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarına yardımcı olur.

* BİRLEŞMİŞ MiLLETLERİN ANA ORGANLARI
Birleşmiş Milletler Örgütü yukarıda sayılan amaçlara ulaşmak için ana organlar oluşturmuştur. 
- Bu organların başlıcaları şunlardır:
Genel kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Uluslararası Adalet Divanı, Genel Sekreterlik. 
- Genel Kurul
Üye devletlerden oluşur. Her üyenin Genel Kuruldaki temsilcileri beş kişiden çok olamaz. 
- Genel Kurulun Görevleri Şunlardır:
-Silahsızlanma ve silah denetimi konusunda önerilerde bulunmak.
-Barış ve güvenliği etkileyecek görüşmeler yapmak, her konuda önerilerde bulunmak.
-Ülkeler arasındaki iyi ilişkileri bozucu sorunların, barışçı yollarla çözümü için önerilerde bulunmak.

* FAO:
Uluslararası besin örgütüdür. Yoksul ülkelere gerekli besin yardımı yapılmasında öncülük eder.

* UNRA:
Yurdundan ayrılıp başka ülkelere göç edenlerin sorunları ile ilgilenir. Göçmenlere yardımcı olur.

* UNICEF:
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun kısaltılmış adıdır. Amacı yeni doğan, büyümekte olan çocukların, gençlerin sorunları ile ilgilenmektir. 

      &

* GÜZEL SÖZLER:
- Birlikten kuvvet doğar. 
- Baş başa vermeyince, taş yerinden oynamaz. 
- Bir elin nesi var, iki elin sesi var. 
- Türkler, bütün uygar ulusların dostlarıdır. Memleketler çeşitli, ama uygarlık birdir. (ATATÜRK )
- Dünyada ve dünya milletleri arasında barış ve dostluk olmazsa, Bir millet kendisi için ne yaparsa yapsın huzurdan yoksundur. (ATATÜRK )
- Şuna kaniyim ki; eğer devamlı barış isteniyorsa, kişilerin durumlarını iyileştirecek uluslar arası tedbirler alınmalıdır. Dünya vatandaşları açgözlülük ve kinden uzaklaşacak şekilde eğitilmelidir. (ATATÜRK)

      &

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

Barışa önem veren,
Milletler bir olarak,
Bir teşkilat kurmuşlar.
Barış için el ele,
Daha güçlü olmuşlar

Milletler arasında,
Barışı esas kılan,
Çok kararlar almışlar.
Barış ve dostluk için,
Ne güzel anlaşmışlar.

Irk, dil, din, millet farkı,
Bir yana bırakılmış.
Yalnız barış aranmış.
Çağdaş insanın hakkı,
Özgürce yaşamakmış.

Açlık ve kültür ile,
Ayrı ilgilenmiş.
Geri kalmış yerlere,
Kimse ölmesin diye,
Yardımı o göndermiş. 

      &

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

Birleşmiş Milletler kuruldu bugün,
Her ülke, her ulus şimdi çok mutlu.
Önleniyor nerede bir savaş çıksa,
İnsanlar hayattan daha umutlu.

Özgürlükler için pek çok çalışır,
Amacı : Barışı hep korumaktır.
Mezhep, dil, cins, ırk farkı yapmadan,
Bütün insanlığa ışık tutmaktır.

Açlığa çareyi onlar düşünür,
Her ulusa kültür vermek isterler.
İki ülke nerde harbe tutuşsa,
Durmazlar, araya hemen girerler.

Büyük Atatürk de, barı isterdi :
Yurtta sulh, cihanda sulh dedi durdu.
Sevinçliyiz şimdi, tüm dünya mutlu,
Birleşmiş Milletler , bugün kuruldu.

                              Hasan ŞEN 

      &

BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR

Birlikte millet yapar,
Yaşar hakka tapanlar.
Her zaman zorluğu aşar,
El birliği yapanlar...

Bir elin sesi çıkmaz,
Topluluktan bıkılmaz.
Bu amaçta, bu yolda
Birleşenler yıkılmaz...

Kolay kolay sökülmez,
Perçinleşen bükülmez.
Birleşirse milletler,
Boş yere kan dökülmez...

Kuvvet doğar birlikten,
Düzenlikten, dirlikten...
En çetin düşman yılar,
Böyle beraberlikten.
 
              Hakkı SUNAT
Birleşmiş Milletler Günü yazısı toplam 9935 defa okundu
Birleşmiş Milletler Günü | Belirli Günler Sayfayı Yazdır    Birleşmiş Milletler Günü | Belirli Günler Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Birleşmiş Milletler Günü | Belirli Günler
Birleşmiş Milletler Günü | Belirli GünlerBirleşmiş Milletler Günü | Belirli GünlerBirleşmiş Milletler Günü | Belirli Günler