Etik Günü | Belirli Günler

Etik Günü | Belirli GünlerEtik Günü | Belirli GünlerEtik Günü | Belirli Günler
Etik Günü | Belirli Günler Etik Günü | Belirli Günler
Etik Günü | Belirli GünlerEtik Günü | Belirli GünlerEtik Günü | Belirli Günler
Etik Günü | Belirli GünlerEtik Günü | Belirli GünlerEtik Günü | Belirli Günler
Etik Günü | Belirli GünlerEtik Günü | Belirli Günler
Etik Günü | Belirli GünlerEtik Günü | Belirli GünlerEtik Günü | Belirli Günler
Etik Günü | Belirli GünlerEtik Günü | Belirli GünlerEtik Günü | Belirli Günler
Etik Günü | Belirli Günler Etik Günü | Belirli Günler
Etik Günü | Belirli GünlerEtik Günü | Belirli GünlerEtik Günü | Belirli Günler
 
Etik Günü
Kategori : Belirli Günler

ETiK GÜNÜ (25 Mayıs)
 
Etik, töre bilimidir. Ahlakı ilkelere uygunluğu ifade eder. Bireyin; diğer bireyler,kurumlar,toplum ve çevre ile olan ilişkilerindeki davranışlarının ancak küçük bir bölümü yazılı hukuk tarafından düzenlenebilir.Yazlll hukuk tarafından düzenlenmemiş davranışların diğer bireylerin,toplumun ve çevrenin haklarına zarar vermemesi bu davranışların etik ilkelerine uygun olmasıyla sağlanabilir. Bu bağlamda,etik ilkeleri toplum öğelerinin karşılıklı hak ve özgürlüklerinin güvencesi, toplumdaki uyumun temelidir. Bireyin ve toplumun yaşamı için bu derecede önemli olan etik olgusu hakkında bireyler bilinçlendirilmeli, bilgilendirilmeli ve eğitilmelidir.

Ülkemizde, evrensel değerler ile Türk kültürüne özgü temel değerler arasında bir denge sağlayarak etik ilkelerin ve uygulamalarının araştırmak, incelenmek, belirlemek, değerlendirmek ve geliştirilmek, belirlenen "Etik Standartlar ve ilkeler"i kamuoyuna duyurmak, farklı alanlarda karşılaşılabilen etik ikilemleri ele alarak çözümlerde bireyler ve kurumları etik değerlere uygun davranmaya özendirmek yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla temas ve işbirliği kurmak ve bilgi paylaşımını sağlamak amacıyla 13.04.2005 tarihli ve 25785 sayılı Resmı Gazetede, "Kamu Görevlileri Etik Davranış ilkeleri ile Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik" yayınlanmıştır. Bu yönetmeliğe göre kamu görevlileri aşağıdaki etik sözleşmesini imzalamak ve bu sözleşmede yer alan kurallara uymakla yükümlü kılınmışlardır. 

      &

* Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi: 
Kamu hizmetinin her türlü özel çıkann üzerinde olduğu ve kamu göreviisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla; 
- Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlannı en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı, 
- Görevimi insan haklanna saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu haklarını  gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi, 
- Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı, 
- Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi, 
- Kamu mallan ve kaynaklannı kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynaklan israf etmemeyi, 
- Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklanna saygtlı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlanma ve diğer muhataplanma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygtlı hareket etmeyi, 
- Kamu Görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağli olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.

- Yakın gelecekte başta kamu görevlileri olmak üzere tüm toplumun etik ilkelere uyması sağlanacak, böylelikle toplumun huzur ve mutluluğu sağlanmış olacaktır.
Etik Günü yazısı toplam 12484 defa okundu
Etik Günü | Belirli Günler Sayfayı Yazdır    Etik Günü | Belirli Günler Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Etik Günü | Belirli Günler
Etik Günü | Belirli GünlerEtik Günü | Belirli GünlerEtik Günü | Belirli Günler