Altın Ordu Devletinin Siyasi önemi | Türklerin Tarihi

Altın Ordu Devletinin Siyasi önemi | Türklerin TarihiAltın Ordu Devletinin Siyasi önemi | Türklerin TarihiAltın Ordu Devletinin Siyasi önemi | Türklerin Tarihi
Altın Ordu Devletinin Siyasi önemi | Türklerin Tarihi Altın Ordu Devletinin Siyasi önemi | Türklerin Tarihi
Altın Ordu Devletinin Siyasi önemi | Türklerin TarihiAltın Ordu Devletinin Siyasi önemi | Türklerin TarihiAltın Ordu Devletinin Siyasi önemi | Türklerin Tarihi
Altın Ordu Devletinin Siyasi önemi | Türklerin TarihiAltın Ordu Devletinin Siyasi önemi | Türklerin TarihiAltın Ordu Devletinin Siyasi önemi | Türklerin Tarihi
Altın Ordu Devletinin Siyasi önemi | Türklerin TarihiAltın Ordu Devletinin Siyasi önemi | Türklerin Tarihi
Altın Ordu Devletinin Siyasi önemi | Türklerin TarihiAltın Ordu Devletinin Siyasi önemi | Türklerin TarihiAltın Ordu Devletinin Siyasi önemi | Türklerin Tarihi
Altın Ordu Devletinin Siyasi önemi | Türklerin TarihiAltın Ordu Devletinin Siyasi önemi | Türklerin TarihiAltın Ordu Devletinin Siyasi önemi | Türklerin Tarihi
Altın Ordu Devletinin Siyasi önemi | Türklerin Tarihi Altın Ordu Devletinin Siyasi önemi | Türklerin Tarihi
Altın Ordu Devletinin Siyasi önemi | Türklerin TarihiAltın Ordu Devletinin Siyasi önemi | Türklerin TarihiAltın Ordu Devletinin Siyasi önemi | Türklerin Tarihi
 
Altın Ordu Devletinin Siyasi önemi
Kategori : Türklerin Tarihi

Altın Ordu Devletinin Siyasi Önemi   

Altın Ordu'nun siyasî tarihi cihetine gelince: Bu hakanlık doğu Avrupa'yı elinde bulundurmakla birçok bakımdan Hazar Hakanlığı'nı andırmaktadır. İşgal ettiği coğrafî vaziyetinin icabı olarak birçok devletlerle siyasî, iktisadî ve kültür münasebetleri tesis etmiştir. Bizans'la, Mısır Memlûkleri ve Osmanlılarla münasebetleri olduğu gibi, bilhassa Litvanya-Lehistan Devleti'yle yakın bir münasebet tesis edilmişti. Altın Ordu ile İlhanîler arasında, Hazar Denizi'nin güney sahası ve Harezm yüzünden daimî bir ihtilâf ve rekabet vardı; bunun içindir ki Altın Ordu ile Mısır Memlûkleri arasında sıkı bir dostluk kuruldu; aynı vecihle sonraları, Yıldırım Bayezit ve Toktamış Han'ın her ikisinin de Timur tarafından büyük bir tehlikeye maruz kalmaları üzerine Osmanlı Devleti'yle Altın Ordu arasında yakın bir dostluk hâsıl oldu; her iki memleketten karşılıklı elçiler ve tüccarlar gidip gelmeğe başladılar. Timur istilâsı Altın Ordu hanlariyle Osmanlı sultanlarının, sonraları da iyi münasebetleri devam ettirmelerini sağladı. İkinci Murat ile Fatih Mehmet zamanında da bu dostluk mevcuttu. Altın Ordu hanlarından olup sonra Kazan Hanlığı'nı kuran Uluğ Muhammed'in, II. Murad'a ve sonraki hanların Fatih Mehmed'e gönderdikleri bitikleri bunu göstermektedir. Moskova knezliğinin tedricen yükselmesi ve tehlikeli olmağa başlaması üzerine, Altın Ordu ile Litvanya-Lehistan arasında Ruslar'a karşı bir cephe teşkil etmek istendi.
Birçok etkenlerin bir araya gelmesiyle, gittikçe zayıf düşen Altın Ordu, Aksak Timur'un arka arkaya indirdiği üç darbeden sonra (bu seferler esnasında Saray şehri kâmilen yıkılmış ve ahalisi katliâm edilmiştir) Altın Ordu bir daha kendine gelemedi. Hanedan âzası arasında çıkan iç mücadele, ticaret hareketlerinin gittikçe azalması, komşularının kuvvetlenmesi neticesinde Altın Ordu Hakanlığı gittikçe kuvvetten düştü. Altın Ordu'nun son büyük hanı Timur ve Bayezid'in çağdaşı olan Toktamış Han'dır (1376-1391).
Ondan sonra, "Taht-İli"nde (Saray'da) hanlar birbirini sık sık takip etmişler ve karşılıklı şiddetli mücadeleler yapmışlardır. 1480 yılında Saray Hanı Seyyit Ahmet, Moskova büyük knezi III. İvan'ı baş eğmeğe zorlayarak Rusya üzerinde eski hâkimiyetini tekrar kurmak teşebbüsünde bulunmuşsa da, kâfi miktarda kuvvete sahip olmadığı gibi, arkada bazı tehlikeler baş gösterdiğinden, bir meydan muharebesi olmaksızın, Don boyunca çekilip gitmişti. Bundan sonra Rusya üzerindeki 240 yıldan beri devam edip gelen Altın Ordu hâkimiyeti kendiliğinden kalkmıştır. Zaten Altın Ordu'nun hayatı da sona ermiş gibiydi. 1502'de bu devlet artık tarihe karışmış bunuyordu. Bu hakanlığın harabeleri üzerinde birçok hanlıklar yükseldi; bunlar: Kırım, Kazan, Sibir, Astırhan ve Nogay hanlıkları idi.
Altın Ordu Devletinin Siyasi önemi yazısı toplam 8036 defa okundu
Altın Ordu Devletinin Siyasi önemi | Türklerin Tarihi Sayfayı Yazdır    Altın Ordu Devletinin Siyasi önemi | Türklerin Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Altın Ordu Devletinin Siyasi önemi | Türklerin Tarihi
Altın Ordu Devletinin Siyasi önemi | Türklerin TarihiAltın Ordu Devletinin Siyasi önemi | Türklerin TarihiAltın Ordu Devletinin Siyasi önemi | Türklerin Tarihi