Oğuz Yabgu Devleti | Türklerin Tarihi

Oğuz Yabgu Devleti | Türklerin TarihiOğuz Yabgu Devleti | Türklerin TarihiOğuz Yabgu Devleti | Türklerin Tarihi
Oğuz Yabgu Devleti | Türklerin Tarihi Oğuz Yabgu Devleti | Türklerin Tarihi
Oğuz Yabgu Devleti | Türklerin TarihiOğuz Yabgu Devleti | Türklerin TarihiOğuz Yabgu Devleti | Türklerin Tarihi
Oğuz Yabgu Devleti | Türklerin TarihiOğuz Yabgu Devleti | Türklerin TarihiOğuz Yabgu Devleti | Türklerin Tarihi
Oğuz Yabgu Devleti | Türklerin TarihiOğuz Yabgu Devleti | Türklerin Tarihi
Oğuz Yabgu Devleti | Türklerin TarihiOğuz Yabgu Devleti | Türklerin TarihiOğuz Yabgu Devleti | Türklerin Tarihi
Oğuz Yabgu Devleti | Türklerin TarihiOğuz Yabgu Devleti | Türklerin TarihiOğuz Yabgu Devleti | Türklerin Tarihi
Oğuz Yabgu Devleti | Türklerin Tarihi Oğuz Yabgu Devleti | Türklerin Tarihi
Oğuz Yabgu Devleti | Türklerin TarihiOğuz Yabgu Devleti | Türklerin TarihiOğuz Yabgu Devleti | Türklerin Tarihi
 
Oğuz Yabgu Devleti
Kategori : Türklerin Tarihi

Oğuz Yabgu Devleti

Oğuzlar 10. asrın ilk yarısında, kışlık merkezi Yeni-kent olan bir devlet kurmuşlardı. Başta Yabgu bulunuyor. Kül Erkin ünvanlı bir başbuğ ona naiplik yapıyor, orduyu Su-başı idare ediyordu. Yabgu Devleti nin komşuları Peçenekler ve Hazarlar la münasebetinin pek dostane olmadığını gösteren deliller vardı.

İbn-i Fadlan (10. asrın ilk çeyreği) ve El-Mes'udi ye göre, aralarında savaş eksik değildi. Harezm in yerli hanedanı Afrigiler Oğuz baskısı altında idiler. Oğuzlar ın doğudaki komşuları Karluklar ile de mücadele halinde oldukları, aralarındaki savaşlardan birinde, Oğuz Yabgusu nun ölmesinden anlaşılıyor.

Diğer taraftan  Kaşgarlı Mahmud, Oğuzlar la Çiğiller arasında köklü bir düşmanlıktan bahseder. Kuzeyde Kimekler ile ise bazen dostça, bazen  hasmane münasebetler devam edip gidiyordu. Bu Oğuzlar, umumî Türk adı yanında, yine siyasî bir isimlendirme olarak Türkmen adını da taşıyorlardı ki, Müslüman ülkelerine geldikten sonra İslam kaynaklarında bu isimle de anılmışlardır.

Oğuz Yabgu Devleti nin tarihi hakkında başkaca açık bilgiye rastlanılmıyor. Son Oğuz Yabgusu olarak Ali Han adında birini zikreden ve Selçuklular ın ilk zamanlarında bunları can düşmanı olarak Tuğrul ve Çağrı Beyleri hayli uğraştırdığını bildiğimiz meşhur Çend hakimi Şah-melik i de Ali Han ın oğlu olarak gösteren Reşidü d-din in (14. asrın ilk çeyreği) bu malumatı destanî mahiyette görülmektedir.

Oğuz Toprakları
 10. asrın ilk yarısında Oğuzlar Seyhun bozkırları ile, o civardaki Karacuk (Farab) ve Sayram (isticab)
şehirleri havalisinde görünmekte idiler. İslam coğrafyacılarına (Al-Balhi, İstahri, İbn Havkal) ve Hududü l-
Alem e göre Oğuzlar ın sahası batıda Hazar denizine (bu denizin doğusundaki yarım ada bu sebeple Türkçe Mankışlak adını almıştır), güneyde Gürgenç şehri ile, bunun kuzey-batısındaki Cit kasabasına ve
Baratekin in kasabasına (Aral gölünün güneyinde), Maveraünnehir de Buhara nın kuzeyine, Karacuk
dağlarının eteğindeki Sabran şehrine kadar yayılmıştı ve Karacuk dağlarından Hazar a uzanan yarı çöle
Oğuz bozkırı (Mafazü l-Guziya) denilmekte idi.
Oğuz Yabgu Devleti yazısı toplam 5615 defa okundu
Oğuz Yabgu Devleti | Türklerin Tarihi Sayfayı Yazdır    Oğuz Yabgu Devleti | Türklerin Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Oğuz Yabgu Devleti | Türklerin Tarihi
Oğuz Yabgu Devleti | Türklerin TarihiOğuz Yabgu Devleti | Türklerin TarihiOğuz Yabgu Devleti | Türklerin Tarihi