Lozan Antlaşması | Cumhuriyet Tarihi

Lozan Antlaşması | Cumhuriyet TarihiLozan Antlaşması | Cumhuriyet TarihiLozan Antlaşması | Cumhuriyet Tarihi
Lozan Antlaşması | Cumhuriyet Tarihi Lozan Antlaşması | Cumhuriyet Tarihi
Lozan Antlaşması | Cumhuriyet TarihiLozan Antlaşması | Cumhuriyet TarihiLozan Antlaşması | Cumhuriyet Tarihi
Lozan Antlaşması | Cumhuriyet TarihiLozan Antlaşması | Cumhuriyet TarihiLozan Antlaşması | Cumhuriyet Tarihi
Lozan Antlaşması | Cumhuriyet TarihiLozan Antlaşması | Cumhuriyet Tarihi
Lozan Antlaşması | Cumhuriyet TarihiLozan Antlaşması | Cumhuriyet TarihiLozan Antlaşması | Cumhuriyet Tarihi
Lozan Antlaşması | Cumhuriyet TarihiLozan Antlaşması | Cumhuriyet TarihiLozan Antlaşması | Cumhuriyet Tarihi
Lozan Antlaşması | Cumhuriyet Tarihi Lozan Antlaşması | Cumhuriyet Tarihi
Lozan Antlaşması | Cumhuriyet TarihiLozan Antlaşması | Cumhuriyet TarihiLozan Antlaşması | Cumhuriyet Tarihi
 
Lozan Antlaşması
Kategori : Cumhuriyet Tarihi

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Yeni Türkiye Cumhuriyeti nin, milletlerarası planda resmen tanındığı antlaşma.
24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre nin Lausanne (Lozan) şehrinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileriyle İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika, Rusya, Yugoslavya temsilcileri tarafından, Lozan Üniversitesi salonunda imzalandı.
Osmanlı Devleti'ni yıkıp, topraklarının paylaşılması için çıkartılan Birinci Dünya Savaşı (1914-1918) sonunda başlatılan Türk İstiklâl Harbinden sonra, işgalci devletler ile 11 Ekim 1922 tarihinde Mudanya Mütarekesi (ateşkesi) imzalanmıştı. İşgalci devletler ile kesin bir antlaşma yapılması için, Türkiye, 4 Ekim 1922 tarihindeki notasıyla, görüşmelerin İzmir de başlatılmasını istedi. İşgalci devletler, İzmir de Yunan mezalim ve tahribatını görmezlikten gelmek için, İsviçre nin Lausanne şehrini tercih etti. Konferansın 13 Kasım 1922 de başlayacağını ilan edip, Türkiye de iki hükümet olduğu telakkisiyle, görüşmelere katılması için Ankara daki Türkiye Büyük Millet Meclisi ve İstanbul daki Osmanlı Sultanı Altıncı Mehmed Hana (Sultan Vahideddin Han) müracaat ettiler. TBMM, bu duruma son vermek için, 1 Kasım 1922 günü çıkarılan iki maddelik bir kanunla, Saltanat ve Osmanlı Hükümetinin, 16 Mart 1920 de İstanbul un İtilâf devletlerince resmen işgalinden itibaren kaldırıldığını kabul ve ilan etti. 600 yıldan fazla hükümran olan Osmanlı Hânedânına son verilerek, Lozan Konferansına TBMM hükümeti, tek başına katıldı.
13 Kasım 1922 de başlayacağı ilan edilen konferans, 20 Kasım'da başlatıldı. Lozan Konferansında TBMM ni, Hâriciye Vekili (Dışişleri Bakanı) ve Edirne Mebusu İsmet Paşa (İnönü) başmurahhaslığında, Sıhhiye Vekili (Sağlık Bakanı) ve Sinop Mebusu Dr. Rıza Nur, Trabzon Mebusu Hasan Bey (Saka) murahhaslar, yirmi dört müşavir, sekiz kâtip, bir mütercim, gazeteciler ve askerlerden meydana gelen heyetle temsil etti. İngiltere heyetini İstanbul fevkalâde komiseri Sir Horas Rumbolt ve Musul Petrol İşletmesi Şirketinin idare heyeti başkanı Lord Curzon; Fransa adına Şark Fevkalade Komiseri General Pelle; İtalya yı İstanbul Fevkalade Komiseri Marki Camille Garoni ve Sezar Montanya; Japonya yı Roma Büyükelçisi Baron Hayaşi, Baron Uçiyai; Yunanistan ı Elefteryos K. Venizelos ve Demeter Kaklamanos; Romanya yı Konstantin Dimondy, Konstantin Konseska; Sırp-Hırvat-Sloven Krallığını Dr. Milotin Yuvanoviç; Bulgaristan ı Bogdan Morfot, Dimitri Stanciof, M.Stambulhu, M.Kinstantoderof; Rusya adına M.Çiçerin, M.Rekefski ve M. Medivani; Portekiz i M. M. Pereyre; Belçika yı M. Beletzer ve Amerikan müşahitlerinden M. Caylnd, M. Gru ve Amiral Bristol temsil edip, katıldılar. Konferansa, ev sahibi olarak, İsviçre Cumhurbaşkanı Hab başkanlık yaptı. 21 Kasım 1922 de, konferansta görüşülecek meseleler için komisyonlar kuruldu. Askerî ve Arazi Komisyonu Başkanlığına Lord Curzon; Azınlıklar ve Yabancılar Komisyonu Başkanlığına Marki Garroni; Malî ve İktisadî Komisyon Başkanlığına Fransa temsilcisi M. Barriere seçildiler.
TBMM nin Lozan Konferansındaki programı, 28 Ocak 1920 günü, son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin kabul ettiği Misak-ı Millî (Millî And) hükümleriydi.
Bu hükümler şunları ihtiva ediyordu:
1) Musul, Kerkük ve Süleymaniye ile,
2) Batı Trakya nın Anavatan a katılması;
3) Kapitülasyonların kaldırılması;
4) Azınlıklara üstün haklar verilmemesi;
5) Boğazlar ile İstanbul un emniyetinin sağlanıp, bütünüyle hakimiyetimizde kalması.

Görüşmeler, ilk hafta dostça geçti. İkinci hafta, devlet borçları, kapitülasyon, Musul vilayeti ve İstanbul un boşaltılması meselelerinde, anlaşmazlık çıktı. TBMM heyetine, İngiltere Murahhası Lord Curzon ve Yunanistan Murahhası Elefteriyos Venizelos, çok zorluk çıkardılar. 4 Şubat 1923 tarihinde görüşmeler kesilerek, heyetler geri döndüler.

20 Kasım 1922 - 4 Şubat 1923 tarihleri arasında devam eden Birinci Lozan Konferansında, 30 Ocak 1923 te Türkiye ile Yunanistan arasında Esirlerin Değiştirilmesi hakkında mukavele imzalandı.

Birinci Lozan Konferansında;
1) Edirne nin İstasyon Mahallesi Karaağaç, Yunanlılara bırakıldı.
2) Karadeniz den Akdeniz e kadar Türkiye ile Bulgaristan ve Yunan hudutları, askersiz hâle konuldu.
3) Türkiye-Irak hududunun tespiti, Milletler Cemiyeti kararına bırakıldı.
4) Türkiye ye verilen İmroz (Gökçeada) ve Bozcaada ile, Yunanistan da kalan Limni, Midilli, Nikarkarya, Sakız, Sisam adalarının askersizleşmesi kararı verildi.
5) Rodos ve Oniki Ada nın İtalya ya bırakılması kabul edildi.
6) İstanbul ve Çanakkale boğazlarının iki yakasından on beşer kilometre derinliğindeki bölgelerin askersiz olması; Trakya daki 8000 kişilik Türk jandarma sayısının 5000 e indirilmesi kararlaştırıldı.
7) İstanbul da 12.000 asker bulunduracak olan Türkiye nin; Boğazlar Komisyonuna başkanlık etmesi ve boğazlardan geçişin serbest bırakılması kararlaştırıldı.
8) Kapitülasyonların kaldırılmasına karar verildi.
9) Azınlıklara verilen hakları, Türkiye nin, Milletler Cemiyeti kefaletinde tanıması kararlaştırıldı.
10) Borçlar meselesinde Türkiye nin, hissesine düşen onbeş milyon altın lirayı, otuz yedi yıl içinde ödemesine karar verildi.
11) Yunanistan dan hiçbir harp tazminatı istenmemesi, karara bağlandı.

4 Şubat 1923 te kesilen görüşmeler, İngiltere ve Fransa daki asker ailelerinin tesiriyle meydana gelen umumî efkârın (kamuoyunun) arzusu üzerine, TBMM murahhasları Lozan a davet edilerek, yeniden başlatıldı. 23 Nisan 1923 te başlayan ve 23 Temmuz a kadar üç ay süren İkinci Lozan Konferansında; TBMM murahhasları aynı kalmasına rağmen müşavir heyetinde değişmeler oldu. İngiltere ve İtalya başmurahhasları değişip, ABD de, bir murahhas gönderdi.

İkinci Lozan Konferansı;
1) Arazî ve siyasî,
2) Malî ve yabancıların oturma hakları,
3) İktisadî işlere ait olmak üzere, üç komisyon biçiminde çalışarak, maddelerin görüşülmesini sıraya koydu.

Uzun müzakereler ve arada yine görüşmelerin kesilmesine yol açan, çetin münakaşalar oldu. İngiltere nin ısrarıyla, yine bir Ermenistan kurulması hususu öne sürülerek; Doğu Anadolu da veya Suriye hududunda (Adana ile Maraş ve Gaziantep te) dünyanın çeşitli yerlerine dağılıp yurtsuz kalan Ermeniler için Yurt verilmesinde, Fransızlar da talepte bulundu. Türk karasularına yakın ufak ve kayalık Meis Adasının Türkiye ye ait olduğu ısrar edilmişse de, İtalyanlar, burayı işgallerinde tutmakta diretmişlerdir. Bir de Tuna Irmağı yatağındaki, 5000 Türk-İslâm nüfuslu Adakale, Romanya nın ısrarı üzerine onlara bırakıldı. TBMM'nin, ısrar edip, murahhaslara talimat verdiği Yunanistan dan tamirat adı ile harp tazminatı alınması isteği de, şiddetle reddedilerek, Yoksul Yunanlılar ın bunu veremeyeceğine karar alınmış, ancak Karaağaç İstasyonu Türkiye ye geri verilmiştir.

Lozan Antlaşması, Lozan Üniversitesi salonunda, 24 Temmuz 1923 te imzalandı. Türkiye, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika devletleri ve Boğazlara ait mukavelenâme bölümünü Sovyet Rusya murahhası, İstanbul da imza etmiş, bütün müzakerelere katıldığı hâlde Yugoslavya heyeti, borçlar meselesinde, ülkelerine düşen hisseye itiraz ettiğinden anlaşmayı imzalamamıştır. Lozan Antlaşmasının TBMM de görüşülüp, kabul edilmesi için partisiz Birinci dönem Mebuslar Meclisi yerine, ikinci dönemde Halk Fırkasının adayları seçilerek, 11 Ağustos'ta tek parti mensubu mebuslar Ankara da toplanarak, 21 Ağustos ta antlaşmanın kabulü için çıkarılacak kanun taslağının görüşmeleri başladı. Lozan Antlaşmasının tasdiki için çıkarılacak kanun görüşülürken, mevcut 227 mebustan 213 ü kabul ve 14 mebus red oyu vermiştir. İtirazlarına sebep de, Mersin mebusu, Türklerin Yüreğir boyu hânedânına mensup Niyazi Ramazanoğlu nun, İskenderun ile Antakya yı, Halep ile Rakka nın dışarıda bırakılarak, yüz binlerce Türkmen in Fransa boyunduruğunda bulundurulmasını tenkit etmesi idi. Bursa mebuslarından Necati Bey de, Boğazlar ve Batı Trakya meselelerinden şikâyetle itirazlarda bulundu. Eski Maarif vekillerinden Vasıf Çınar, Tekirdağ mebusu Faik Öztrak, Şükrü Kaya, Yahya Kemal, Hamdullah Suphi Beyler ve red oyu veren on dört milletvekili; İstanbul da Rum Patrikhanesi'nin imtiyazlı durumunu, gayrimüslimlere vatandaşlığın da üstünde olan dokunulmaz haklar tanınmasını, Yunanistan dan hiç tazminat alınmayıp, Türkiye ye ait Edirne-Karaağaç İstasyon Mahallesiyle yetinilmesini tenkit ediyorlardı. Malatya mebusu İsmet Paşa, 23 Ağustos 1923 günü sabah ve öğleden sonraki iki oturumda, Lozan Antlaşması görüşmelerinde karşılaşılan büyük güçlükleri ve getirdiği iyilikleri anlatan izahlarda bulundu. 23 Ağustos gecesi, geç vakitte yapılan oylamada Lozan Antlaşması, TBMM tarafından ekseriyetle kabul edildi. TBMM, söz konusu antlaşmayı, çıkarılan, 340, 341, 342, 343 numaralı kanunlarla tasdik etti. Bu antlaşma, 19 Ağustos 1924 tarihinde yürürlüğe girdi.

Yeni Türk Devleti temsilcileri, Lozan a giderken son Osmanlı Mebuslar Meclisinin aldığı Misak-ı Millî kararlarını kabul ettirmek ve gerçekleştirmekle vazifeliydiler. Ancak, bunlardan hemen hemen hiç biri Türkiye lehine halledilmediği gibi, verilen tavizlerden de gereği gibi faydalanılamadı. Bunlardan önemli olanları:

1. Musul meselesi:
İngilizler, Musul un arazisinden ziyade petrollerine tâlip bulunuyorlardı. Ancak, İnönü nün, öncelikle toprağa hakim olması gerekirken, petrollerde ısrar etmesi, İngiltere nin reddine ve meselenin hallinin Milletler Cemiyetine bırakılmasına yol açtı. Milletler Cemiyeti ise, Musul u Irak a teslim ederken, Türkiye ye Musul petrollerinden, yirmi beş sene müddetle ve sadece yüzde on gibi cüz'i bir hisse verdi. Ancak Türkiye, ileriki senelerde bu hisseyi de almaya muvaffak olamadı. Irak ise, başlangıçta petrollerin gelirini İngiltere ye bırakmakla birlikte, kısa bir süre sonra, bu hakların tamamına el koydu.

2. Batı Trakya ve Ekalliyetler (azınlıklar) Meselesi:
Sevr Antlaşması ile, Türkiye toprakları işgal altına alındığında, ilk önce istiklal mücadelesini başlatan ve bir hükümet kurmağa muvaffak olan, Batı Trakya Türklüğü idi. Ancak onların Yunan hakimiyetinden kurtulmak için giriştikleri kanlı mücadele dikkate alınmadan, Batı Trakya, Lozan da feda edildi. Bu arada İstanbul da yaşayan Rumlarla Batı Trakya da yaşayan Türkler dışında, Türkiye deki bütün Rumlarla Yunanistan daki bütün Türkler değiştirilecekti. (Bkz. Ahali Mübadelesi) Ekalliyetlerin himâyesi bölümünde yer alan bu haklardan, Yunanistan azami ölçüde istifade ederken, Türklerin hiç işine yaramadı. Batı Trakya Türklüğü, unutulmaya ve Yunanlıların insafına terk edildi. Neticede, aradan geçen 70 yıl içerisinde, Batı Trakya da Türkler, çoğunluktan azınlık durumuna düşürüldüler.

3. Batum Meselesi:
Misak-ı Millîye göre, Batum un geleceği, halkın oyuna müracaatla belirlenecekti. Batum, Birinci Dünya Harbi sonunda imzalanan Brest-Litovsk Antlaşması'yla da Anavatan a kavuşmuştu. Ancak, Moskova Antlaşmasıyla cüz'i bir yardım karşılığı Ruslara bırakılan Batum için, Lozan da en küçük bir girişimde dahi bulunulmadı.

4. Kıbrıs ve 12 Adalar meselesi:
Ayastefanos Antlaşması'nın ağır hükümlerini atlatabilmek maksadıyla, İkinci Abdülhamid Han, vaktiyle, geçici olarak Kıbrıs ın idaresini İngilizlere bırakmıştı. Birinci Dünya Savaşının başlarında İngiltere, Kıbrıs ı tek taraflı olarak ilhak ettiğini bildirdi. Türkiye nin tanımadığı bu ilhak kararı, Lozan Konferansına kadar problem olarak kaldı. Lozan Muahedesinin 20 ve 21. maddeleriyle, Türk murahhasları, bu ilhakı kabul ve tasdik ettiler. Yine Ege Denizindeki, Türkiye ye yakın 12 adanın İtalyanlara terki de, aynı şekilde meydana geldi. Daha sonra İkinci Dünya Harbinde Almanların işgaline uğrayan bu adalar, Türkiye ye teklif edilecek, fakat, o zaman Türkiye nin başında bulunan İnönü tarafından reddedildikten sonra, Yunanlıların hakimiyetine verilecektir.
Lozan Antlaşması yazısı toplam 5654 defa okundu
Lozan Antlaşması | Cumhuriyet Tarihi Sayfayı Yazdır    Lozan Antlaşması | Cumhuriyet Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Lozan Antlaşması | Cumhuriyet Tarihi
Lozan Antlaşması | Cumhuriyet TarihiLozan Antlaşması | Cumhuriyet TarihiLozan Antlaşması | Cumhuriyet Tarihi